Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som naturligt bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radium finns överallt i naturen. Hög radonhalt i bostadsluften utgör en hälsorisk. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Källor till radon

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Det vanligast är att radonet kommer med markluft som på grund av husets undertryck sugs in i huset. Hur stora mängder som läcker in beror på markens luftgenomsläpplighet, hur tät husets grund är och om huset har direktkontakt med marken. Alla bostadshus med markkontakt bör mätas för radon.

Byggnadsmaterial som blå lättbetong avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975.

Vatten från djupborrade brunnar kan innehålla höga halter radon. Vatten i grävda brunnar har oftast mindre radon och ytvatten (till exempel sjöar) har nästan inget radon alls. Det kommunala dricksvattnet kontrolleras för radon. När vatten med radon används inomhus avges det till inomhusluften.

Radon är skadligt

Hög radonhalt i bostadsluften utgör en hälsorisk. Det finns ett riktvärde på 200 Bq/m³. Radon följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan skadas och du kan få lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus, desto högre halter utsätter du dig för. Rökning i kombination med radonstrålning innebär ökad hälsorisk. Även de som utsätts för passiv rökning löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon.

Mätning

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta. En radonmätning är relativt billig och enkel. Som fastighetsägare kan du göra den själv.

För mätningen används spårfilmsdosor som analyseras i laboratorium, där radonhalten beräknas. Vill du mäta radonhalten i din bostad kan du köpa dosor från mätfirmor specialiserade på radonmätning. Utförlig instruktion medföljer i varje mätpaket.

Hur länge pågår en mätning?

För att resultatet ska kunna jämföras med rikt- och gränsvärden för radon i inomhusluft ska mätningen pågå i minst två månader, gärna längre. Mätperioden ska infalla under eldningssäsongen mellan 1 oktober och 30 april.

Du kan också mäta en kortare tid, men då blir resultatet inte lika tillförlitligt. Det vanligaste är då en mätning under tio dygn. Resultat av korttidsmätning är bara rådgivande och bör bara göras om det inte finns tid för en längre mätning.

Radonbidrag

Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för radonsanering hos Länsstyrelsen.

Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna.

Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras.

Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel per kubikmeter.

Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan kommit in till Länsstyrelsen.

På Boverkets webbplats finns mer information om bidraget.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Radonmätning i dricksvatten, exempel på mätfirmor:

ALcontrol Labratorieslänk till annan webbplats

Eurofinslänk till annan webbplats

Calliduslänk till annan webbplats

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter