Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Anmälningsplikt

En anmälan krävs enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) för åtgärder som inte kräver lov. Nedanstående text är en sammanfattning av 6 kap 5 §, PBF.

Anmälan krävs vid:

 1. rivning av byggnad eller en del av en byggnad som inte ligger inom detaljplanerat område, gäller dock inte komplementbyggnader, skärmtak eller bygglovsbefriade tillbyggnader och ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk eller liknaden näring (observera att inom detaljplanerat område krävs det rivningslov för vissa av ovannämnda byggnader, kontakta gärna bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker).
 2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov.
 3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.
 9. uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen.
 10. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus.
 11. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, eller
 12. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. OBS! Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i punkt 2 och 5 kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.

OBS! Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i punkt 2 och 5 kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i  plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.

En anmälan ska innehålla:

 • Skriftlig anmälan
 • Skalriktiga eller måttsatta ritningar och beskrivningar som visar åtgärden
 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuell anmälan av kontrollansvarig

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.
I övrigt följer handläggningen av anmälningspliktiga åtgärder samma ärendegång som vid bygglov.

Installation eldstad/rökkanal

Detta gäller om du ska installera en eldstad - t.ex. en kamin med rökkanal.
(infomration om vilka handlingar som ska lämnas in mm.)

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Relaterad information


Plan- och bygglagen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(fr.o.m. 2011-05-02)

Plan- och byggförordningen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(fr.o.m. 2011-05-02)

Boverketlänk till annan webbplats

Installera eldstad

Granskad/Uppdaterad: 2018-03-05

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter