Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Bygglov

Bygglov krävs i normala fall om du bland annat ska bygga nytt, bygga till, bygga om eller väsentligt ändra en byggnads användningssätt samt vid vissa fasad- eller takändringar

En ansökan om bygglov ska innehålla:

  • Skriftlig ansökan
  • Plan-, fasad- och sektionsritningar
  • Situationsplan
  • Förslag till kontrollplan
  • Ev. anmälan om kontrollansvarig

Alla handlingar ska lämnas in i två exemplar.
Ta hjälp av bygglovsguiden när du gör din ansöka!länk till annan webbplats

Ansökan

En bygglovansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden.
Det ska framgå vilken fastighet det gäller, vem som är byggherre och fastighetsägare, samt vilken åtgärd som du ska göra.

Ritningar

Plan-, fasad- och sektionsritningar ska vara fackmannamässigt utförda och i skala 1:100.
Det spelar ingen roll om de är hand- eller datorritade.
Det viktiga är att de är tydliga, i skala och måttsatta.  

Situationsplan

En situationsplan utförs lämpligen i skala 1:400 eller 1:500.  Situationsplanen ska redovisa samtliga befintliga byggnaders placering på  fastigheten, och ge en tydligare bild av hur det ser ut på platsen. Avståndet till närmaste granne och till andra gränser ska anges på situationsplanen, då de flesta åtgärden inte bör göras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande. I vissa fall kan det även krävas en nybyggnadskarta där befintliga och nya markhöjder redovisas.

Underlag till situationsplan kan beställas Plan och GIS-enheten via blanketten (Underlag för situationsplan).

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas i alla ärenden.
Av kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollen och vad kontrollen ska göras mot.

Kontrollplanen ska vara anpassad efter ärendets art och svårighetsgrad.
Är ärendet enkelt, blir kontrollplanen enkel.
Kontroll bör ske av riskfyllda och viktiga arbets- och utförandemoment, som till exempel kontroll att grundläggning, fuktskydd, dränering och bärande stomme blir utförd på ett tekniskt riktigt sätt.

Det är byggherrens ansvar att se till att en kontrollplan blir upprättad. Vid mer omfattande ärenden, där det krävs en kontrollansvarig, ska denne hjälpa byggherren att ta fram en lämpligt utformad kontrollplan.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig kan komma att krävas, om åtgärden inte omfattar mindre byggnader, till exempel små förråd, enkla garage och carports och mindre tillbyggnader.

Den 1 juli 2013 måste alla kontrollansvariga vara certifierade, enligt plan- och bygglagen. Övergångsperioden i övergångsbestämmelserna upphör. Om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig att tillgå kan byggnadsnämnden i flertalet fall inte besluta om till exempel bygglov eller bevilja startbesked efter anmälan.
Via Boverkets hemsida går det att söka certifierade kontrollansvariga över hela landet.

Du som byggherre anmäler din kontrollansvarige i samband med ansökan om lov. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett lämpligt förslag till kontrollplan och att Boverkets byggregler, andra bestämmelser och eventuella villkor i beviljat bygglov och startbesked följs.
Den kontrollansvarige ska även närvara vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygg- och miljönämndens arbetsplatsbesök.

Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte, kan du kontakta kommunens bygg- och miljöförvaltning.

Tekniskt samråd

När du fått ditt bygglov, kallar handläggaren till ett tekniskt samråd.
Om du ska bygga något enkelt krävs dock inget tekniskt samråd.
På samrådet diskuteras byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och andra handlingar som du lämnat in.
Dessutom beslutas om vilka platsbesök som bygg- och miljönförvaltningen ska göra på ditt bygge, samt om du behöver lämna in några ytterligare handlingar inför startbesked.

Startbesked

Du måste ha ett startbesked får att få påbörja byggnationen.
I startbeskedet fastställs ditt förslag till kontrollplan, och eventuella villkor.

I de ärenden där ett tekniskt samråd anses obehövligt, utfärdas startbeskedet normalt i samband med bygglovet.

OBS! Det är viktigt att du får ett startbesked innan du börjar.
Annars tvingas bygg- och miljönämnden att utdöma en byggsanktionsavift.

Arbetsplatsbesök

Minst en gång under byggnationen ska bygg- och miljöförvaltningen göra ett arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöket kontrolleras bygget och hur kontrollplanen sköts.
Arbetsplatsbesök behövs inte alltid. Det framgår av ditt startbesked om ett arbetsplatsbesök kommer äga rum eller inte.

Slutsamråd

När byggnationen närmar sig sitt slut, kallar bygg- och miljöförvaltningen till ett slutsamråd. Slutsamrådet sker normalt på byggarbetsplatsen.  
Under slutsamrådet diskuteras utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och det sker även en genomgång av kontrollplanen. Vad som framkommit vid slutsamrådet ligger till grund för utfärdande av slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och bygg- och miljönämnden inte har skäl att ingripa, så avslutas ärendet och ett slutbesked utfärdas.
Först när du fått slutbeskedet får du ta byggnaden i bruk om inte
bygg- och miljönämnden beslutat annat.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Bygglovsguiden

Relaterad information

Plan- och bygglagen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(fr.o.m. 2011-05-02)
Plan- och byggförordningen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(fr.o.m. 2011-05-02)
Boverketlänk till annan webbplats

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter