Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Eldstad, rökkanal

För att installera en eldstad eller rökkanal måste du lämna in anmälan till oss på kommunen. I vissa fall krävs anmälan även för att ersätta en befintlig eldstad.

 1. Gör en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen, där du lämnar in förslag till kontrollplan och plan- och fasadritning med placering och mått.
 2. Vänta på startbesked innan du får börja installera eldstaden. Om du påbörjar installationen utan startbesked kan bygg- och miljönämnden besluta om en sanktionsavgift (böter).
 3. Vänta på slutbesked. Eldstaden får börja användas när du fått ett slutbesked.

Exempel på åtgärder som kräver anmälan

 • Nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal
 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets
 • Byte eller ändring av skorsten
 • Byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion

Med anmälan bifogar du

 • Planritning 1:100 (visa placeringen av eldstaden i byggnaden)
 • Kontrollplan (vilka kontroller du ska utföras)
 • Fasadritning 1:100 (viss placering och höjd på den nya skorstenen över nock)

Fasadritning behövs inte när en befintlig skorsten ska användas.

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd
 • Byte av eldstadsplan
 • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal

Byggherren är ansvarig för att regelverket följs

Byggherren (ofta densamma som sökande) är ansvarig för att Boverkets byggregler följs. Reglerna innebär bland annat också att det inte får uppstå risk för brand- och gasspridning. Det är viktigt att monteringen sker enligt fabrikantens anvisningar, att det finnas godkända och säkra takskyddsanordningar m.m.

Rökkanalens placering och utformning kan kräva bygglov

Det är bra om rökkanalen placeras nära nocken eller takets högsta punkt. Utseendet på huset kan annars förändras rejält och innebär en fasadförändring, som kan kräva bygglov. Rökkanalen ska monteras 1 meter över tak där den kommer upp och aldrig lägre än nockhöjd.

Startbesked

När du anmält ärendet, lämnat in förslag till kontrollplan samt ritningar måste du invänta ett startbesked. Först när du fått startbesked har du rätt att påbörja installationen av eldstaden. Om du påbörjar installationen utan startbesked kan bygg- och miljönämnden besluta om en sanktionsavgift (böter).

Startbeskedet fungerar som ett klartecken att du som byggherre har påvisat i din kontrollplan och inlämnade ritningar att installationen kommer följa Boverkets byggregler med avseende på bland annat brandsäkerhet och taksäkerhet.

Installationsbesiktning

När installationen är utförd kan du låta en utbildad skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig besikta installationen. Protokollet från besiktningen skickar du in till bygg- och miljöförvaltningen.

Slutbesked

Eldstaden/rökkanalen får inte börja användas innan bygg- och miljönämnden har utfärdat ett slutbesked, enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen. Information om vilka handlingar som krävs för ett slutbesked lämnas i startbeskedet. Skorstensfejarmästarens besiktningsprotokoll tillsammans med signerad fastställd kontrollplan är vanligtvis de dokument som lämnas in inför ett slutbesked.

När fastställda dokument enligt startbeskedet har lämnats in och inte några brister påvisats utfärdats ett slutbesked och du får börja använda eldstaden/rökkanalen.

Under E-tjänster och blanketter kan du hitta de blanketter du behöver.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Relaterad information

Sotning

Boverketlänk till annan webbplats

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter