Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nedgrävning av häst

Nedgrävning får ske under förutsättning att kommunens anvisningar följs, se nedan. Det innebär att du bl.a. ska skicka en karta till Bygg- och miljöförvaltningen där platsen för nedgrävningen är utmärkt.

Nedgrävningen får inte medföra förorening/smittspridning till grundvattnet. Vissa smittoämnen kan leva många årtionden i marken.

Val av plats

 • En plan, torr, solig, ensligt belägen plats ska väljas

Nedgrävning får EJ ske:

 • Inom detaljplanelagt område, bör ej heller grävas ner närmare än
  500 m från detaljplanelagt område
 • Inom vattenskyddsområde
 • Inom naturreservat
 • Inom Natura 2000-område
 • I gödselstack eller annan lagring för gödsel
 • Inom fuktiga/sanka områden
 • Avstånd till bostäder eller vattentäkter ska vara minst 200 meter
 • Avstånd till öppet vatten ska vara minst 100 meter.
 • Avstånd till väg, fastighetsgräns eller dike ska vara minst 20 meter

Nedgrävningen

 • Hästen får inte bära på någon smittsam sjukdom
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • I väntan på nedgrävning ska kroppen täckas samt göras otillgänglig för vilda djur
 • För att veta var grundvattenytan är ska en grop som är minst 3,5 meter djup grävas. Gropen ska sen stå i minst ett dygn för att man ska kunna se var grundvattenytan finns.
 • Nedgrävning får ej ske om vatten visar sig i gropen
 • Ett avstånd från botten av graven till högsta grundvattennivå ska vara minst 1 meter.
 • Hästkroppen ska täckas av minst 1,5 meter jordmassa. Om gropen måste göras grundare än 3,5 meter behövs extra jordmassor så att kroppen täcks av minst 1,5 meter
 • Kroppen bör kalkas innan återfyllning sker. Kalkning har en bakteriedödande effekt, för att kalkningen ska få önskad effekt ska det vara rikligt med kalk, dvs. hela kroppen ska täckas.
 • Täck gärna platsen med sten/stenblock så att djur hindras från att gräva upp den döda hästen.

Efter nedgrävning

 • Efter grävningen ska de delar av fordon, behållare och arbetsredskap som kommit i kontakt med kadavret noggrant rengöras och desinficeras.
 • Register ska föras! Det är den som ansvarar för nedgrävningen som ska föra register över denna (att det är en häst, mängd i kilo, datum och plats). Om nedgrävning sker på annans fastighet ska denna information också ges till berörd fastighetsägare. Denna information bör finnas med i fastighetens egenkontroll och följa med fastigheten vid en eventuell försäljning av fastigheten.
 • Platsen för nedgrävning bör ej bebyggas eller användas av människor eller djur.
 • Platsen bör ej brukas eller betas av djur, det räcker med att stängsla in själva graven så kan resten av området användas

Skicka karta

Skicka en karta till Bygg- och miljöförvaltningen där platsen för nedgrävningen är utmarkerad.
Skicka kartan till följande adress:
Bygg- och miljöförvaltningen
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Granskad/Uppdaterad: 2018-03-05

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter