Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Stor vindkraftanläggning, ansökan med samråd

För att bygga en stor landbaserad vindkraftsanläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken prövas av länsstyrelsen.

Här beskrivs den officiella processen när en entreprenör ansöker om att få uppföra en större vindkraftsanläggning. Innan entreprenören inkommer med ansökan ansvarar entreprenören för att ordna ett eller flera samrådsmöten med berörda.

Parallellt med entreprenörens samråd och ansökan pågår även andra processer i kommunen:

  • Kommunen kan behöva åtgärda sin översiktplan rörande vindkraft. Här har allmänheten möjlighet att påverka kommunens inriktning.
  • Kommunen gör egna underlag för bedömning av planbehov, miljöpåverkan, med mera.

1. Underlag

Entreprenör som vill söka tillstånd för att anlägga vindkraft skapar ett underlag för att kunna presentera sin idé.

2. Samrådsprocess

Före samråd måste sökande/entreprenör informera länsstyrelse, kommun och berörda privatpersoner om antal vindkraftverk; placering av verk, kablar och tillfartsvägar; förväntad elproduktion och beräknad miljöpåverkan, med mera.

Den sökande är ansvarig för samrådet - inte kommunen. Sökande kallar alla berörda parter: länsstyrelsen, kommunen, de som bor/arbetar i området, andra som kan störas visuellt av vindkraftverken, företag och organisationer, telebolag och berörda statliga myndigheter.

3. Synpunktshantering

Genom samrådet får den sökande in synpunkter. Den sökande kan ha fortsatt dialog med berörda i bearbetningen av sin idé. Om den sökande vill kan samrådsprocessen göras om fler gånger - för att förankra idén hos berörda parter och nå en samsyn.

Efter samråd producerar den sökande en samrådsredogörelse med miljökonsekvensbeskrivning. Dokumenten blir en del av ansökan.

4. Ansökan

Nu är det dags för den sökande att lämna in en officiell ansökan. För Gävleborg fungerar miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen Dalarnas län som en av tio utsedda länsstyrelser som prövar och godkänner ansökan. Länsstyrelsen Gävleborg finns med som remissinstans.

Miljöprövningsdelegation skickar ut ansökan på en snabb runda till bland annat kommunen, för att se om sökande behöver komplettera ansökan.

5. Kungörelse och remissrunda för synpunkter

När ansökan är komplett skickar länsstyrelsen den officiella, slutgiltiga ansökan vidare för yttrande, till bland annat:

• kommunstyrelsen
• kommunens bygg- och miljönämnd
• länsstyrelsens kultur-, naturvårds- samt plan- och bostadsenheter
• berörda statliga myndigheter

Länsstyrelsen ska också kungöra miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan i ortstidningen. I kungörelsen framgår var, och under vilken tid, handlingarna finns tillgängliga för synpunkter. Ansökan och övriga handlingar i ärendet brukar finnas tillgängliga hos kommunen (och hos länsstyrelsen) under en tid av cirka 3 - 6 veckor.

Invändningar eller påpekanden ska göras skriftligt till länsstyrelsen under expeditionstiden, för att vara giltiga. Det räcker inte med muntliga synpunkter.

Om länsstyrelsen eller berörd part önskar, kan länsstyrelsen anordna ett offentligt sammanträde. Det meddelas i ortstidning och via brev till de som yttrat sig. Vid sammanträdet kan berörda framföra muntliga synpunkter. Länsstyrelsen samlar alla synpunkter så att den sökande får bemöta dem.

6. Kommunal tillstyrkan

Innan Miljöprövningsdelegationen kan ta beslut om att godkänna en vindkraftsetablering ska berörd kommun och länsstyrelse säga sitt. I ett tillståndsärende för större vindkraftsparker har kommunen två roller: dels bygg- och miljönämndens roll på miljösidan, dels kommunfullmäktiges roll som vetoinstans.

7. Beslut

Miljöprövningsdelegationen prövar och beslutar om att slutgiltigt godkänna eller avslå ansökan. När beslutet genomgått prövning skickas det skriftligt till sökanden och till de som yttrat sig i ärendet. Beslutet kungörs även i ortstidningen.

8. Period för överklagande

I kungörelse av beslutet ska det finnas tydlig information om hur beslutet kan överklagas. Alla som berörs av beslutet kan överklaga (sökande, närboende, organisationer, med flera). Den som vill överklaga ska ha gjort det inom tre veckor från att beslutet kungjorts.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Pågående vindkraftsprojekt

Bergvik skoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
(Bergvind, Axmar bruk samt Ödmården)
Eoluslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Åsboberget)

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter