Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Bromsäng

Förorenade områden

Fastighetsägarens ansvar

När du köper en fastighet är det viktigt att ta reda på om fastigheten är förorenad. Den som förvärvat en fastighet kan bli ansvarig för de undersökningar och åtgärder som behövs (gäller dock inte vid arv). Ansvaret gäller även för tomträttshavare. Fastighetsägarens ansvar blir aktuellt först om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare som kan bekosta nödvändiga åtgärder.

Den som köper ett område som misstänks vara förorenat eller som typiskt sett är ett sådant område (t.ex. industrifastigheter) måste alltså vara noggrann och undersöka fastigheten före köpet. Länsstyrelsen har information om områden som inventerats och där det finns kända föroreningar.

Den som på sin fastighet förvarar ämnen som kan leda till förorening av mark eller vatten anses vara en utövare av miljöfarlig verksamhet. Förvaringen kan t.ex. bestå av avfall eller tunnor med kemikalier. Ansvaret gäller i första hand förebyggande åtgärder, dvs. åtgärder för att hindra förvaringen från att skada människor eller miljön. Om förvaringen lett till förorening då ses fastighetsägaren som en verksamhetsutövare.

Upplysningsskyldighet

Den som äger eller brukar en fastighet är skyldig att omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om han upptäcker en förorening. Upplysningsskyldigheten gäller bl.a. markägare, exploatörer eller andra som tillfälligt brukar fastigheten. Skyldigheten gäller även på platser som man redan tidigare konstaterat att de är förorenade.

Åtgärder i förorenade områden är en miljöfarlig verksamhet

Tänker du vidta åtgärder inom ett förorenat område exempelvis gräva?
Ta kontakt med tillsynsmyndigheten!
Det kan t.ex. gälla entreprenörer, exploatörer eller markägare. Den som genom t.ex. grävning eller annan exploatering ökar risken för att människor ska komma i kontakt med föroreningar eller att föroreningar sprids bedriver en miljöfarlig verksamhet. Tillsynsmyndigheten kan behöva ställa krav på skyddsåtgärder.

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter