Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Föroreningssituation och pågående ärenden inom f d F15

Föroreningssituation och pågående ärenden inom f d F15-området:
Översiktlig bild klar- ytterligare provtagningar under hösten 2016

Inom området för f d F15 pågår flera parallella ärenden. Dessa gäller ny detaljplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för motorsportanläggningens område samt avvecklingen av f d Helsinge Airport med tillhörande efterbehandlingsärende för verksamhetsområdet. Dessutom ingår flottiljområdet i ett nationellt arbete med att analysera och kartlägga förekomsten av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsyror) i mark och vatten vid flygplatser/flygflottiljer och gamla brandövningsplatser inom Försvarsmaktens verksamheter.

Samtliga ärenden syftar till att säkerställa att statusen inte riskerar att försämras för grundvattenförekomsten som flottiljområdet är belägen på, samt att klarlägga vattenförekomstens nuvarande status med avseende på förorenande ämnen, främst PFAS.

På uppdrag av Försvarsmakten har miljötekniska undersökningar med avseende på PFAS genomförts inom F15-området. Undersökningar har även genomförts på uppdrag av Söderhamns kommun med syfte att klarlägga miljöpåverkan från f d Helsinge Airports verksamhet.
Vid ett informationsmöte den 5 april 2016 som Försvarsmaktens miljöprövningsenhet kallat till, redovisade Försvarsmaktens ramavtalskonsult NIRAS resultaten från den senaste undersökningen gällande PFAS.
Representanter på mötet var förutom från Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Generalläkaren och Söderhamns kommun (Kultur- och samhällsserviceförvaltningen, tillsynsmyndigheten och Söderhamn Nära).

Brandsläckningsskum som bl a användes på Försvarsmaktens brandövningsplatser har med stor sannolikhet innehållit perfluorerade ämnen (PFAS). Det har visat sig att flera PFAS‐ämnen kan ha negativa hälsoeffekter. I dagsläget finns riktvärden saknas nationella riktvärden för halter i mark och grundvatten. Detta försvårar bedömningen av hur allvarliga föroreningarna är. Livsmedelsverket har emellertid tagit fram åtgärdsgränser för dricksvatten och det är dessa värden som huvudsakligen används vid jämförelse av värdena på och runt F15-området.

Resultat av provtagningarna

I den senaste rapporten från NIRAS redovisas förekomsten av PFAS vid flottiljens äldre och nyare brandövningsplats samt hur PFAS har spridit sig vidare till yt- och grundvatten. Provtagningar har gjorts inom flottiljområdet samt i anslutning till området mellan flottiljen och Östanbo.
Vid brandövningsplatserna på flottiljområdet finns förhöjda halter av PFAS. Livsmedelsverkets åtgärdsgräns överskreds vid flera kontrollpunkter.
De grundvattenprover som har tagits i området för den äldre brandövningsplatsen belägen i den norra delen av flottiljområdet, visade på halter av PFAS (summa av 7 ämnen) över Livsmedelsverkets rekommenderade riktvärde 900 ng/l som gäller vid förekomst av PFAS i dricksvatten. I de tre övriga proverna överskred PFAS-halterna 90 ng/l.
Samtliga resultat från den nyare brandövningsplatsen inom den södra delen av flottiljområdet, understiger 90 ng/l. Undantag var halten i den brunn som i dagsläget används för uttag av dricksvatten till motorklubben.

Koncentrationer av PFAS i ytvatten har bestämts från Lerviksbäcken, Dalbäcken och Ålsjöbäcken. Den sistnämnda var den av de undersökta bäckarna som uppvisade högst koncentrationer av PFAS i nedströmsproverna, medan Dalbäcken uppvisade lägst halter. Uppmätta halter av PFOS (en enskild PFAS-substans som enligt Kemikalieinspektionen bör ingå i analys där PFAS-haltiga släckmedel misstänks) i de enskilda bäckarna överstiger Havs- och vattenmyndighetens gränsvärde för inlandsvatten.

Ytterligare provtagningar

Med de underlag som redovisas i den senaste rapporten kommer Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet att låta genomföra ytterligare undersökningar för att klarlägga utbredningen av PFAS i yt- och djupled vid de två brandövningsplatserna. Försvarsmakten kommer även att undersöka enskilda brunnar i grundvattnets strömningsriktning.
Kommunen kommer att föra en kontinuerlig dialog med Försvarsmakten och om möjligt samordna ytterligare provtagning i efterbehandlingsärendet för Helsinge Airport med dem. I detaljplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för motorsportanläggningen kommer det att beskrivas hur det säkerställs att planerad motorsportverksamhet uppfyller miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten samt vilka åtgärder som är relevanta för att minimera riskerna för att grundvattnet förorenas av motorsportverksamheten.
Flera myndigheter och aktörer, bland andra Länsstyrelsen, Söderhamns kommun, Generalläkaren och Försvarsmakten, samverkar för att få fram ett så bra underlag som möjligt för att säkra miljön på och runt flygflottiljområdet.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Miljöutredare

Erika Klang-Westin,
Tel 0271-750 80

Försvarsmakten

Miljöprövningsenheten: Folke Borgh, 0705-82 44 49, folke.borgh@mil.se

Generalläkaren:
exp-gl@mil.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-06-12

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter