Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Länsövergripande satsning på inventering och riskbedömning av nedlagda deponier

Nu börjar vi inventera gamla deponier runt om i kommunen för att se hur mycket gifter och miljö- och hälsofarliga ämnen som finns.  
Genom ett samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg och nio kommuner i länet inventeras och riskklassas nedlagda deponier/soptippar i kommunerna i Gävleborgs län. Målet är att riskklassa minst 56 prioriterade deponier. Inventeringsresultat från andra län visar att riskbedömning av nedlagda deponier är mycket angeläget för att förhindra förorening av omgivningen.

Målsättningen med projektet är att skapa ett prioriteringsunderlag för fortsatta undersökningar och eventuella efterbehandlingsåtgärder. Riskklassningen utförs genom en särskild metodik, MIFO (Metod För Inventering av Förorenade Områden) där föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, föroreningarnas spridningsförutsättningar och känslighet hos exponerade grupper och skyddsvärde för exponerad miljö vägs samman. Deponin tilldelas riskklass 1-4, där klass 1 innebär mycket stor risk medan klass 4 innebär liten risk för människa och miljö i dagsläget och i framtiden. Genom riskklassningen blir resultatet jämförbart med riskbedömningar för områden som förorenats av andra branscher.

Deponier/avfallsupplag för miljöklassning i länet,Se kartbild
Deponier /avfallsupplag som omfattas av projektet redovisas i högra spalten.

Underlaget till riskklassningarna utgörs av information från en rad olika håll och bedömningar kring många parametrar. Det är bl a viktigt att kunna göra en beskrivning av verksamheten, området och omgivningarna. Det är därför angeläget att komma i kontakt med personer som har något att berätta om de gamla tipparna exempelvis
- branschkunniga personer
- verksamhetsutövare
- åkare
- personer med lokalkännedom (bott länge i byn eller kan mycket historia)
-  personer som arbetat på det bruk eller den industri som avfallet härrör från.

Deponier/avfallsupplag för miljöklassning i Söderhamns kommun
- de 7 förstnämnda är prioriterade: Se kartbild

  • Ljusne industrideponi
  • Ala avfallsupplag
  • Granskärstippen
  • Långrörstippen
  • Myskjetippen
  • Äldre Källvattstjärnstippen
  • Marmaverkens industrideponi 2
  • Äldre Dåbotippen
  • Dåbotippen
  • Marmaverkens industrideponi

Har du information om de aktuella deponierna kontakta Erika Klang- Westin på telefon 0270-75080, 073-274 6218 eller mail erika.klang-westin@soderhamn.se.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter