Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kartor & mätning

Du kan få hjälp att förverkliga dina egna kartidéer och ta fram kartor och för en mängd olika ändamål.

GIS - Geografiska informationssystem

GIS står för Geografiska informationssystem och betyder att lägesbunden information lagras, analyseras och presenteras digitalt i form av kartor. Det kan bland annat vara information om fastigheter, befolkning, miljö och trafik. När kartan och informationen kombineras är det ett snabbt och enkelt sätt att visualisera stora datamängder.

Kommunens kartdata samlas in på olika sätt. Dels gör vi egna inmätningar ute i fält, dels köps data in från exempelvis Lantmäteriet.

Kostnader

Om du beställer kartprodukter baserar priset sig på kartans storlek och innehåll. Leverans sker på utskrivna kartor eller digitala filformat enligt önskemål.
Se taxa för Plan- och GIS-tjänster.

Karttjänster som du kan beställa

 • Nybyggnadskarta
  Ska du bygga om eller bygga till behöver du i allmänhet en nybyggnadskarta som underlag vid ansökan om bygglov. Kartan redovisar primärkartans detaljinformation uppdaterad med markhöjder, gränser och gränsmått enligt senaste fastighetsbildningen, detaljplanebestämmelser, anslutningspunkter för vatten o avlopp i plan o höjd m.m. Bygglovhandläggaren hjälper dig att välja rätt karta för ditt projekt.

 • Primärkarta
  Primärkartan är kommunens baskarta med hög noggrannhet och detaljerad information. Den redovisar bl.a byggnader, vägkanter, ledningar, häckar, staket m.m.

 • Grundkarta
  Grundkartan är en kartprodukt som visar fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, byggnader, vägar och adressnummer. Informationen i kartan hämtas från primärkartan, fastighetskartan, eller från förrättningskartan.

 • Ortofoto
  Ortofoto är en skalriktig flygbild som kan jämföras med en karta. Skillnaden är att byggnader och vägar m.m. redovisas som en bild, istället för symbol. Ortofoton kan användas som bakgrund till andra kartor.

 • Adresskarta
  Vi ansvarar för belägenhetsadresser och ajourhåller lantmäteriets adressdatabas inom kommunen. En adresskarta redovisar adresser kombinerat med bl.a byggnader, fastigheter och vägar. Vi kan hjälpa till med olika adressärenden och förfrågningar.

 • Utstakning, inmätning och lägeskontroll
  Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken så att det hamnar på den plats som bygglovet visar. Inmätning görs för att objekt skall hamna på rätt plats i kartan och kontrollmätning innebär att man kontrollerar att anläggning eller byggnad hamnat på rätt plats.

 • Stomnätskartor och mätpunkter i plan och höjd
  Det finns en mängd fasta mätpunkter runt om i kommunen. Vi kan ta fram koordinater för dessa punkter. Om du vet att någon punkt skadats på något vis kan du meddela oss om detta.

Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för ägande, köp och försäljning av mark med tillhörande byggnader. I fastigheterna kan arrenden, servitut och andra rättigheter upplåtas. Fastigheter används också som säkerhet vid belåning. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen ändras.

Om du vill bilda eller förändra en fastighet inom kommunens gränser vänder du dig till lantmäterimyndigheten http://www.lantmateriet.se/länk till annan webbplats

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Relaterad information

Taxa Plan- och GIS- tjänsterPDF (pdf, 102.1 kB)

Blanketter

Underlag för situationsplanPDF (pdf, 185.2 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter