Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Skärjån föreslås bli nytt naturreservat

Ett av de mest värdefulla vattendragen i länet – Skärjån – föreslås bli naturreservat av Länsstyrelsen. En 7 km lång sträcka med omgivande skogar och våtmarker omfattas.

Söderhamns kommun har sedan tidigare åtta naturreservat.
Snart kan det bli tio.
Ön Storjungfrun är redan beslutad som reservat av Söderhamns kommun men Länsstyrelsen måste först ta ställning till en överklagan innan det är helt klart.
Naturreservatbildningen av Skärjån påbörjades 2008. Ett förslag till beslut om skötselplan har nu skickats ut till berörda parter. Remisstiden går ut 21 oktober.
Områdets naturvärden är i huvudsak knutna till: Strömmande vatten, bottnar och åförgreningar, örtrika stränder, strandskogar med stort lövinslag och översvämningsbetingade tidigare hävdade sidvallsängar.
I Söderhamns kommun ser miljö- naturvårdshandläggare Andreas Håberg positivt på utvecklingen i det aktuella området som ligger cirka 17 km söder om Ljusne.
- Skärjån är ett intressant vatten och ett av kommunens större vattendrag. I fiskeplansarbetet har vi investerat miljonbelopp i vattensystemet från källflödena mot Bollnäs kommun ner till Axmar.
- Att Länsstyrelsen nu särskilt vill slå vakt om sträckan från sjön Stor-Skärjan i väster till Axmar Bruk i öster är bara bra. Livet på land, i strandzoner, skog och vatten beaktas. Skärjån är ett välkänt och högt klassat naturvårdsprojekt. Allt hänger ihop och för att få en bra ekologisk funktion i den här typen av naturmiljöer räcker det inte med att bara ån skyddas.
- Många arter återfinns i strandzonen och den lövrika skogen som finns längs Skärjån. Här finns många rödlistade arter och en del ovanligheter som till till exempel Safsa, som är en stor och ovanlig typ av ormbunke som har sin nordligaste växtplats vid Skärjån, säger Andreas Håberg.
 
Syftet med naturreservatet är, enligt Länsstyrelsen, att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i området och att tillgodose friluftslivets behov av områden. Syftet är också att återställa värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter. Dessa livsmiljöer i det låglänta skogslandskapet norr om Linnes norrlandicus ska ha gynnsamt tillstånd.
Området är även ett Natura 2000-område.
Söderhamns kommuns naturreservat Länklänk till annan webbplats

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2015-09-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter