Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Processen för att ta fram ny översiktsplan för Söderhamns kommun

Alla kan vara med i arbetet inför ny översiktsplan

Alla kan vara med i arbetet inför ny översiktsplan

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Här kan du läsa om hur processen går till.

Att ta fram en översiktsplan är en kunskapsprocess. Vi lär oss av varandra om Söderhamn, om samhällets utmaningar och hur fysisk planering kan ge en långsiktigt hållbar utveckling. Dialog med invånare och andra aktörer är central för att översiktsplanen ska bli bra och ha en bred förankring.

Översiktsplanens nytta

Översiktsplan är kommunens mest långsiktiga verktyg för hur vi på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. I plan- och bygglagen står det att alla kommuner ska ha en övergripande översiktsplan.

Beslut om hur vi använder mark och var vi väljer att bygga berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut måste sättas in i ett större sammanhang, så att vi förvaltar pengar och andra resurser på bästa sätt. Det är i översiktsplanen som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar.

Vad innehåller en översiktsplan?

Översiktsplanen handlar bland annat om frågor som var vi ska bygga, var nya vägar ska dras fram, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden, var vi behöver reservområden för framtiden och hur stads- och landsbygden på lång sikt ska utvecklas. Exempel på frågor och utmaningar:

  • En socialt sammanhållen kommun
  • Attraktiva bostäder genom hela livet
  • Snabbare resor
  • Förutsättningar för lokalt näringsliv att utvecklas
  • Minskad klimatpåverkan
  • En involverande och lyhörd planering


Så används översiktsplanen

Översiktsplanen är vägledande för mer detaljerad planering som områdesvisa program, detaljplaner och bygglov.

Kommunens mål och visioner

Det är viktigt att planen genomsyras av den politiska viljan, av de mål och visioner som våra förtroendevalda satt upp för kommunens utveckling. Det handlar om att stärka Söderhamn som en öppen och attraktiv kommun, där människor vill leva och verka. I det arbetet kan alla bidra, invånare, företag, organisationer och kommunorganisation.

Kommunens fokusområden 2016 - 2019 syftar till att stärka Söderhamn som en attraktiv plats, genom att arbeta med jämlikhet, attraktiva bostäder, infrastruktur, näringsliv och internt med kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Aktiviteter för att ta fram översiktsplan

Tidig dialog

Våren och sommaren 2016 genomfördes olika former av tidig dialog. Runtom i kommunen genomfördes 12 ortsdialoger samt en sommarturné som riktades mot vissa målgrupper och gav möjlighet att lämna idéer och förslag via webben.

Vi ville att dialogen skulle nå ut till alla kommundelar och alla människor i olika skeden av livet, för att fånga upp kommuninvånarnas olika erfarenheter - äldre och yngre, invånare med lång och kort erfarenhet av att bo i kommunen. Dialogen hade fokus på ortens/platsens kvaliteter och brister idag, och hur kommunen och kommundelarna kan utvecklas hållbart. Den tidiga dialogen är ett av flera viktiga underlag för översiktsplan.

Förslag till ny översiktsplan med hållbarhetsbedömning

Kommunen tar fram ett förslag på ny översiktsplan, parallellt med en hållbarhetsbedömning där förslaget analyseras utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenserutifrån FN:s globala mål.

Samråd

15 november 2017 - 14 mars 2018 kan du tycka till om planförslaget, då det är öppet för samråd.

Vidare arbete

Efter samrådet sammanställer vi alla synpunkter och kan justera översiktsplan till ett förbättrat förslag, som du kan tycka till om.

Beslut om ny översiktsplan

Vi planerar att det slutliga förslaget ska gå till beslut under början av 2019.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kontakt

Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070-331 44 61

Relaterad information

Arbetsgrupp

Granskad/Uppdaterad: 2018-01-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter