Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Framtidsbild Söderhamnsporten

I en framtid har Söderhamnsporten utvecklats till en levande och attraktiv del av Söderhamns stadskärna. Stationsområdet är en väl fungerande kollektivtrafiknod och en mötesplats för såväl söderhamnsbor som regionen i stort.

Nya verksamheter har etablerat sig i området och de förkortade restiderna har utökat arbetsmarknaden för boende i Söderhamn. Nya bostäder i närheten av stationen skapar goda förutsättningar att kombinera ett attraktivt boende med studier eller arbete på annan ort. Hållbarhet och miljömedvetenhet genomsyrar genomförande och förvaltning av Söderhamn.

Sex prioriterade områden

För att nå målbilden lyfts åtgärder inom sex områden fram:

 • Hållbara transportslag – utveckla en modern och effektiv kollektivtrafiknod. Planering för fotgängare och cyklister prioriteras.
 • Bostäder - Gör det möjligt att bo stationsnära
 • Stadssamband - Utveckla kopplingar mellan stadskärnan och programområdet
 • Gröna och blå värden - Skapa förutsättningar för rekreation med närhet till vatten och parker och stråk
 • Verksamheter - Gör det möjligt att etablera en större verksamhet – ”regional dragare”
 • Långsiktigt perspektiv - Anpassa förslaget för en utbyggnad över en längre tid


Förslaget i stora drag

Situationsplan

 1. RESECENTRUM
  Ny modern knutpunkt. Östra plattformsentrén utvecklas.
 2. SÖDERHAMNSPORTEN
  Byggs om till ett stadstråk.
 3. STADSDELSPARKEN
  Genomgående parkrum.
 4. VÄSTRA TULLGATAN
  Förlängs och kopplas ihop med Bredängsvägen. Ny koppling sker även mot den förlängda Oxtorgsgatan.
 5. FUNKTIONSBLANDAD STAD
  Oxtorgsgatan förlängs och funktionsblandad bebyggelse etableras utmed Söderhamnsporten. Oxtorgsgatan utvecklas till ett “kulturstråk”.
 6. NY HUVUDGATA
  Ny gata som kopplar samman de västra och östra delarna.
 7. PARKOMRÅDE KRING KVARNEN UTVECKLAS
  Området blir en del av kulturstråket längs Oxtorgsgatan.
 8. BEFINTLIG GÅNG- OCH CYKELVÄG UPPRUSTAS
 9. “REGIONAL DRAGARE”
  Plats för en större publik verksamhet.
 10. NY PARKERING
 11. SIGNATURBYGGNAD
  Markör synlig från E4:an.
 12. NY AVFART FÖR TUNG TRAFIK
 13. BOSTÄDER
 14. SMÅSKALIGT VERKSAMHETSOMRÅDE
 15. FLEXIBEL TOMTANVÄNDNING
  Plats för bostäder, handel och/eller småskaliga verksamheter.
 16. FONDBYGGNAD
  En väl gestaltad byggnad blir entrémotiv vid ankomst från stationen.
 17. VERKSAMHETER AV ICKE STÖRANDE KARAKTÄR

Resecentrum

Taxi, bussar och personbilar föreslås samordnas söder om stationen. Stations-byggnaden byggs ut så att byten mellan buss och tåg kan ske inomhs. Via en dockningsstation kan resenärerna kliva på bussen direkt från terminalen. Stationens norra sida föreslås en ny välkomnande entré som gör att stationen vänder sig mot centrum. Här föreslås ett torg, fritt från biltrafik, med byggnad som kan inrymma kontor och butiker, café.


Stadsdelspark

En stor generös park föreslås i området kring vilken bebyggelse och vägar samlas. Söderhamnsån blir mer tillgänglig och ett gång- och cykelstråk längs med ån skapas som leder mot Södra länken och E-center och in mot stadskärnan.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontakt

Ludvig Königsson
070-331 44 61

Relaterad information

Planprogram för SöderhamnsportenPDF (pdf, 4 MB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter