Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Eget avlopp

På landsbygden där avlopp inte kan anslutas till det kommunala avloppsreningsverket måste avloppsvatten omhändertas i en egen anläggning. Om du vill anlägga en ny avloppsanläggning eller bygga om en befintlig, kom ihåg att anmäla hos Bygg- och miljönämnden, innan du påbörjar arbetet.

Enskilda avlopp är en benämning på de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Nästan alla fastigheter utanför tättbebyggt område har någon form av enskilt avlopp.

För att anlägga en ny enskild avloppsanordning krävs ett tillstånd om inrättande av avloppsanordning från Bygg- och Miljönämnden. Om du ska göra ändringar på en befintlig avloppsanordning krävs en anmälan.

Det är fastighetsägarens ansvar att söka tillstånd och anmäla. När vi får in en ansökan/anmälan bedöms den föreslagna avloppslösningen utifrån bland annat rening och föroreningsrisker, såsom närhet till dricksvattentäkter, sjöar, vattendrag och hav.
Så här går det till när du söker tillstånd för ett nytt avlopp (broschyr):
 "Så här kan ditt ärende handläggas när du ska göra ett nytt avlopp".PDF (pdf, 232.9 kB)

Ansökan och anmälan ska lämnas in skriftligt i god tid innan arbetet planeras. Om ansökan och handlingarna är tydliga och kompletta från början blir handläggningstiden kortare.

Tillstånd krävs för inrättande av:

 • Avloppsanläggning med ansluten WC
 • Avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT) inom vissa områden enligt Söderhamns kommuns hälsoskyddsföreskrifter.

Skriftlig anmälan krävs för:

 • Ändring av en befintlig avloppsanläggning
 • Avlopp från bad, disk och tvätt (inom vissa områden krävs tillstånd, se ovan).

Avgifter

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av din anmälan/ansökan enligt kommunfullmäktiges taxa.

Det här ska din ansökan/anmälan innehålla

Vidta inga åtgärder förrän du har fått ett skriftligt beslut från Bygg- och Miljönämnden. Om du påbörjar arbetet med anläggningen utan att ha tillstånd riskerar du en miljösanktionsavgift på 5000 kronor. Utför du en åtgärd som kräver anmälan till Bygg och miljönämnden utan att en korrekt anmälan gjorts är miljösanktionsavgiften 3000 kronor.

För mer information eller broschyrer om hur du planerar ett avlopp och olika avloppslösningar kontakta Bygg- och Miljöförvaltningen.

Riktlinjer angående dispens för utsträckt hämtningsintervall för slam från enskild avloppsanläggning i Söderhamns kommun

Enligt Söderhamns kommun föreskrifter om hantering av hushållsavfall antagna av kommunfullmäktige 2015-12-21 finns det möjlighet att ansöka om dispens från ordinarie hämtningsintervall för slam från enskild avloppsanläggning. Enligt föreskrifterna gäller följande:

34 § Efter ansökan till Bygg- och miljönämnden kan utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar medges om belastningen är låg och anläggningen uppfyller gällande krav på rening.
Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.[…]

Ordinarie hämtningsintervall återfinns i 21 § i samma föreskrifter:

21 § Tömning av slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år.
Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst vartannat år.
Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år. […]

Följande riktlinjer ska vara uppfyllda för att dispens från ordinarie hämtningsintervall ska kunna medges:

 • Anläggningen ska ha tillräcklig kapacitet samt uppfylla dagens krav på rening, dvs den ska i normalfallet bestå av typgodkänd eller likvärdig slamavskiljare med efterföljande rening i form av infiltration eller markbädd.

 • Anläggningen ska ha tillstånd och får inte vara äldre än 15 år. Anläggning- och eventuellt renoveringsår ska styrkas med kopia på tillstånd, fakturor för anläggande eller liknande.

 • Anläggningen ska vara i funktionsdugligt skick, dvs slamavskiljaren ska vara tät, ha hela och oskadade kammarväggar och fungerande T-rör på utloppet.

 • Sluten tank ska kunna visa upp ett intyg på att den är tät: Tanken ska ha fungerande larm som talar om när tanken börjar bli full.

 • Belastningen på anläggningen ska vara låg dvs.

 • Bostadshus ska vara bebott under högst 6 månader per år och då av högst två personer.

 • Fritidshus ska användas några månader på sommaren och enstaka helger under övrig tid av året.

Dispens medges ej för anläggningar där kemisk fällning används då flockningsmedlet ger ökad slammängd. Dessa anläggningar ska tömmas enligt tillverkarens rekommendation.

Följande utsträckta hämtningsintervall kan medges:

Avloppstyp

Våtvolym
/Liter

Antal pers. 

Vistelsetid

Hämtnings-intervall

BDT*

 

700 – 900
1000-1500
1000-1500
2000

1 – 2
1 – 2
3 – 5
1 – 5

1 – 6 månader
1 – 6 månader
1 – 6 månader
1 – 6 månader

Vart 3:e år
Vart 4:e år
Vart 3:e år
Vart 4:e år

WC+BDT

2000–4000

1 – 5

1 – 6 månader

Vartannat år

Sluten tank

 

3 – 5

1 – 6 månader

 6 år

* Bad-, Disk- och Tvättvatten

Villkor för dispensen

Dispensen är personlig och kan bara sökas av fastighetsägaren.

Beslutet gäller för den nyttjandegrad och de uppgifter i övrigt som angetts i ansökan.

Beslutet gäller i 6 år under förutsättning att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. Ägarbyte och ändrad nyttjandegrad ska anmälas till Bygg- och miljönämnden av dispensinnehavaren.

Övrigt

Det finns risker med att tömma slamavskiljaren med längre intervall än ordinarie tömningsintervall.

 • I anläggningar för WC+ BDT är största risken att anläggningen överbelastas så att slamavskiljaren blir för full. Om slam kommer ut i den efterföljande reningen kan det leda till att infiltrationen/markbädden förstörs.

 • Ett längre tömningsintervall kan också medföra att slamkakan blir så hård att den blir svår att få bort vid tömning.

 • En tjock och hård slamkaka kan även resultera i att utloppsröret täpps igen så att avloppsvattnet inte kan komma ut i den efterföljande reningen utan pressas tillbaka in i bostadshuset.

 • I en BDT-anläggning blir det inte lika mycket slam utan här är risken större att det blir för mycket fett som sätter igen anläggningen.

Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera att anläggningen fungerar och inte blir överfull.

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter