خدمات تعمیرات

اگر شما دارای شصت و هفت سال سن یا بیشترهستید، نیاز به کمک های ساده تعمیراتی درداخل منزل تان دارید، میتوانید با خدمات تعمیرات تماس حاصل نموده تقاضای کمک نمایید.

آنها فقط میتوانند مثلا گروپ یا پرده های منزل تان راتبدیل نمایند.

انجام دادن این کارها توسط افراد خدمات تعمیرات برای شما هزینه ندارد، که بابت مواد خام ویا دستمزد کارگران پرداخت کنید .

خدماتی که نیازبه افراد متخصص دارد، مانند لوله کشی ساختمان، شبکه آب و برق رابخش خدمات تعمیرات انجام داده نمیتوانند.

تماس باخدمات تعمیراتی، برای ‍‍کسب اطلاعات بیشتریا قرار ملاقات.

تلیفون تماس: 027075880

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.