Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Det kommunala pensionärsrådet är rådgivande till kommunal verksamhet och finns till för att bevaka medborgarnas intressen. Ledamöterna i rådet nomineras av nämnder, styrelser, intresseorganisationer, med flera. Ledamöterna väljs för samma mandatperiod som de kommunala politikerna.

Ledamöter i kommunala pensionärsrådet KPR

 

Ordinarie

Ersättare

Ersättare

Kommunstyrelsen

Sven-Erik Lindestam, ordf

Olle Persson

 Maria Lind

Omvårdnadsnämnden

Katarina Hedberg,

Jan-Evert Hagström,

 

Region Gävleborg

Fredrik Leinonen

 

 

PRO

Tord Tallmarker

Ulla Olsson

 

PRO

Karin Gustafsson

Sonia Larsson

Rune Olsson

SPF

Inga Malmström

Eva Östlin

Marianne Söderberg

SKPF

Roland Laurin, vice ordf

Laila Persson

 

SfP

Maija-Lisa Kallio


 

SKPF

Mary Holm

Lars Johansson

 

RPG

Lennart Sandström

Allan Helmersson

 

 

Förkortningar:
RG = Region Gävleborg
LG = Landstinget Gävleborg
PRO = Pensionärernas Riksorganisation
SPF = Sveriges pensionärers Förbund
SfP = Sverigefinska Pensionärer
SKPF = Svenska Kommunalpensionärers Förbund
RPG = Söderhamns kommunförening av riksförbundet pensionärsgemenskap

Reglemente för det kommunala pensionärsrådet (KPR)

Söderhamns kommun

§ 1 Allmänt

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunen.

§ 2 Syftet med kommunala pensionärsrådet

Syftet med det kommunala pensionärsrådet är

  1. Att rådet skall förstärka inflytandet i frågor som rör pensionärer.
  2. Att rådet skall verka för att pensionärers frågor beaktas i kommunens styrelse och nämnder.
  3. Att rådet skall verka för att pensionärers frågor beaktas i kommunens verksamhetsplanering.
  4. Att rådet skall vara referensorgan i frågor som direkt berör pensionärer

§ 3 Kommunala pensionärsrådets arbetsuppgifter

Kommunen skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation om dessa berör pensionärer. Kommunen skall därvid inhämta synpunkter från rådet i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning.
Rådets representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av serviceutbud som berör pensionärers möjligheter till en god livskvalitet.

§ 4 Kommunala pensionärsrådets sammansättning

  1. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
  2. Riksorganisation för pensionärer som genom lokalförening bedriver organiserad verksamhet i kommunen skall vara representerad i rådet.
  3. Organisation som ingår i rådet skall före 1 december det år då kommunfullmäktige väljs lämna förslag till kommunen om ledamöter och ersättare i rådet.
  4. En ledamot och en ersättare ur kommunstyrelsen samt en ledamot och en ersättare från omvårdnadsnämnden skall utgöra kommunens ordinarie representanter i rådet. Härutöver utser pensionärsorganisationerna själva sina ledamöter enligt pp. 2 och 3 ovan.
  5. Representanter från övriga nämnder och styrelser skall där så är påkallat adjungeras till rådet.
  6. Region Gävleborg skall erbjudas plats i rådet för en ledamot och en ersättare. Region Gävleborg utser den ledamot och ersättare som skall representeras i rådet. 

§ 5 Kommunala pensionärsrådets organisation och arbetsformer

Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordföranden skall utses bland kommunensledamöter och vice ordföranden bland pensionärsorganisationernas ledamöter.
Skriftlig kallelse med föredragningslista och handlingar utsändes till rådets ledamöter samt för kännedom till rådets ersättare senast 8dagar före rådets sammanträde. Ordföranden ansvarar för kallelse till sammanträde med rådet. Tidpunkter för rådets sammanträden fastställes vid årets början.
Vid sammanträde med rådet skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av en av de närvarande ledamöterna.
Protokollet skall delges kommunstyrelsen samt ledamöter och ersättare i rådet.

§ 6 Arvode till kommunala pensionärsrådet

Till pensionärsorganisationernas representanter i rådet utgår reseersättning. Övriga ersättningar utgår i enlighet med kommunens övergripande reglemente.

§ 7 Utbildningar för kommunala pensionärsrådet

Utbildning och information till rådets ledamöter planeras gemensamt av rådet.

§ 8 Övrigt

Ändringar i detta reglemente kan påkallas av det kommunala pensionärsrådet eller av kommunstyrelsen. Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunstyrelsen.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter