Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Framtida organisation för Söderhamns kommunkoncern

Sju nämnder istället för nio. Så ser förslaget ut som kommunstyrelsen skickar vidare till kommunfullmäktige att besluta om på sitt nästa möte, måndag 16 juni.

Utredningen om hur Söderhamns kommunkoncern ska vara organiserad i framtiden fortsätter. På kommunstyrelsens senaste möte beslutades om att föreslå för Kommunfullmäktige att antalet nämnder ska minska, från nio till sju. Så här ser indelningen ut:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Omvårdnadsnämnden
Kultur- och samhällsservicenämnden
Bygg- och miljönämnden
Överförmyndarnämnden

Precis som idag kopplas en förvaltning till varje nämnd.

Nämndernas funktioner:

Kommunstyrelsen:

 • Kansli- stöd och service till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 • Ansvar för kommunens ärendehanteringssystem, övergripande utredningar, ekonomi, HR (kommunens övergripande part gentemot en förväntad gemensam HR-organisation), projekt med ett internt perspektiv.
 • Näringslivsutveckling- och tillväxtfrågor, information och marknad, turistinformation, projekt med externt perspektiv.
 • Samhällsplanering – infrastruktur, översiktsplaner, detaljplaner, folkhälsa, ANDT, övergripande samordning barn och unga, miljö och övergripande integrationsansvar.

Barn- och utbildningsnämnden:

 • Förskola, grundskola och gymnasium, kommunens part gentemot ett förväntat utbildningsförbund.
 • Kulturskolan och KomTek

Arbetsmarknads- och socialnämnden:

 • Arbetsmarknadsenheten, Integrations- och migrationsenheten och Söderhamns dagliga verksamhet, kommunens part gällande vuxenutbildning gentemot förväntat utbildningsförbund samt individ och familjeomsorg

Omvårdnadsnämnden:

 • Äldre- och handikappomsorg, ingen förändring gentemot idag

Kultur- och samhällsservicenämnden:

 • Intern service – drift och underhåll av kommunala fastigheter och anläggningar och mark, kost och städ samt externa hyreskontrakt, GIS- service gentemot övriga verksamheter.
 • Kultur och fritid, Verkstäderna inklusive Drömverkstan och Medieverkstan
 • Extern samhällsservice - drift och underhåll av gator, vägar, parker, farleder, hamnar och tillgångar i skärgården

Bygg- och miljönämnden

 • Ingen skillnad jämfört med idag, rutinartade detataljplaneärenden på delegation

Överförmyndarnämnden

 • Beslut togs om att bilda en gemensam nämnd med Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal, men i det gemensamma avtalet ska det förtydligas att det ska finnas en expedition för ärenden i Söderhamn.

Faxeholmen och Söderhamn NÄRA

Förslaget innebär inte någon påverkan på Faxeholmen. Däremot kan Söderhamn NÄRA påverkas i ett senare skede vid eventuellt beslut om att kommunens IT-drift ska föras  över till kommunen.

Kvar att besluta om

Tillsvidare kommer detaljplaneringen att tillhöra Kultur- och servicenämnden, men beslut togs om att utreda den långsiktiga samhällsplaneringsfunktionen. Utredningen ska återredovisas till Kommunstyrelsen i mars och belysa hur vi använder våra gemensamma  strategiska  kompetenser på ett så effektivt sätt som möjligt för att nå bäst måluppfyllelse samt kompetensutnyttjande.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-06-02

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter