Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
ordförandeklubba

Framtida organisation klubbad i fullmäktige

Nu är det klart hur Söderhamns kommunkoncern ska vara organiserad från 1 januari 2015. Här har vi samlat aktuella förändringar i organisationen.

Från 1 januari 2015 kommer följande nämnder att finnas:

 • Kommunstyrelsen
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Arbetsmarknads- och socialnämnden
 • Omvårdnadsnämnden
 • Kultur- och samhällsservicenämnden
 • Bygg- och miljönämnden
 • Överförmyndarnämnden
 • Valnämnden

Precis som idag kopplas en förvaltning till varje nämnd, utom valnämnden.

Nämnder och deras funktioner från 2015

Kommunstyrelsen

 • Kansli, stöd och service till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 • Ansvar för kommunens ärendehanteringssystem, övergripande utredningar, ekonomi, HR - Human Relations - (kommunens övergripande part gentemot en förväntad gemensam HR-organisation), projekt med ett internt perspektiv.
 • Näringslivsutveckling- och tillväxtfrågor, information och marknad, turistinformation, projekt med externt perspektiv.
 • Samhällsplanering – infrastruktur, översiktsplaner, folkhälsa, ANDT - Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak, övergripande samordning barn och unga, miljö och övergripande integrationsansvar.

Barn- och utbildningsnämnden

 • Förskola och grundskola 
 • Gymnasium tills det tas över av Hälsinglands utbildningsförbund augusti 2015
 • Kulturskolan och KomTek

Arbetsmarknads- och socialnämnden (två nämnder blir en 2015)
(Läs mer om sammanslagning av socialnämnden och nämnden för lärande och arbete)

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Integrations- och migrationsenheten
 • Söderhamns dagliga verksamhet
 • Individ och familjeomsorg
 • Bilpoolen
 • Bemanningen
 • Vuxenutbildning på CFL tills den tas över av Hälsinglands utbildningsförbund augusti 2015

Omvårdnadsnämnden

 • Äldre- och handikappomsorg, ingen förändring gentemot idag

Kultur- och samhällsservicenämnden (nytt namn 2015)

 • Detaljplaner
 • Intern service – drift och underhåll av kommunala fastigheter och anläggningar och mark, kost och städ samt externa hyreskontrakt, GIS- service gentemot övriga verksamheter.
 • Kultur och fritid
 • Ungdomsverksamheten på Verkstäderna med Drömverksta'n och Medieverksta'n flyttas till Kultur och fritidsenheten 2015
 • Extern samhällsservice - drift och underhåll av gator, vägar, parker, farleder, hamnar och tillgångar i skärgården

Bygg- och miljönämnden

 • Detataljplaneärenden på delegation

Överförmyndarnämnden

 • Översyn av överförmyndarenhetens verksamhet med gode män, förvaltare och förmyndare

Valnämnden

 • Ordna valförättare, vallokaler, rösträknare, information till medborgarna och lägga ut röstsedlar i samband med allmänna val eller folkomröstning

Bolaget Söderhamn NÄRA

Söderhamn NÄRA kan påverkas av organisationsförändringen i ett senare skede, vid eventuellt beslut om att kommunens IT-drift ska föras över till kommunen.

Kvar att besluta om

Tills vidare kommer detaljplaneringen att tillhöra Kultur- och samhällsservicenämnden. Beslut har tagits att utreda den långsiktiga samhällsplaneringsfunktionen och hur vi använder våra gemensamma  strategiska  kompetenser så effektivt som möjligt, för bäst måluppfyllelse samt kompetensutnyttjande. Utredningen återredovisas till kommunstyrelsen i mars 2015.

Projekt kundtjänst pågår till våren 2015. Om beslut tas om en gemensam kundtjänst behöver vi ta ställning till organisatiorisk tillhörighet.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-12-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter