Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunen gick plus 2016

Söderhamns kommun gick plus 67,3 miljoner 2016. Statliga medel och andra engångsposter har gett ett positivt resultat och stärkt soliditet. Kommunstyrelsen har godkänt årsbokslutet, nu går det för beslut i kommunfullmäktige.

Kommunen visar ett positivt resultat med 67,3 miljoner för 2016. Årets resultat förstärks av flera stora engångsposter, främst ersättningar från Migrationsverket för flyktingmottagande.

Resultatet ger en stärkt soliditet och vi kan reservera ytterligare 35 miljoner för pensionsavsättningar och placera 27 miljoner i kommunens sociala investeringsfond.

- Om vi räknar bort engångsposterna så har vi i ett resultat på i princip plus minus noll, det känns bra. Vi har en speciell situation den här budgetperioden, där statliga välfärdsmiljarder förstärker vårt resultat varje år. Det ser bra ut ända fram till 2019. Sen visar prognosen på risk för underskott, när välfärdsmiljarderna trappas av och skatteintäkterna tros minska, berättar kommunens ekonomichef Carl Göran Ericsson.  

Han glädjer sig även oerhört åt att soliditeten är positiv för första gången sedan 1998, även inräknat pensionskostnader intjänade före det året.

Stora intäkter 2016

I slutet av 2015 fick kommunen 83 miljoner extra från staten för integration. Pengar har fördelats till integrations­främjande miniprojekt, kommunens nämnder, riktade medel till barn- och utbildningsnämnden och till Hälsinglands utbildningsförbund. 36,9 miljoner som ännu inte nyttjats 2016 förstärker årets slutresultat. 

Kommunen fick dessutom 20,3 miljoner extra i migrationsmedel för ensamkommande barn, tack vare en förbättrad ansökningsprocess.

Hälsinglands utbildningsförbund förberedde sig för lägre elevtal och omstruktureringar med hjälp av kommunmedel. Det blev ökade elevtal och utbildningsförbundet betalade tillbaka 7,3 miljoner till kommunen.

Större kostnader 2016

Den största planerade investeringen 2016 var 40 miljoner i energieffek­tiviserings­projektet (EPC). Totalt investerar vi 137 miljoner under fyra år.

Vinterväghållningen drog över budget med 4,1 miljoner, men över- och underskott enskilda år ska ta ut varandra under hela budgetperioden.

- Vi ser att budgetramen trots allt varit för låg, så från 2017 får vinterväghåll­ningen ytterligare 3 miljoner per år, säger Carl Göran Ericsson.

Utmaningar inom den sociala välfärden

Det finns några utmaningar att jobba vidare med, för att minska kommunens kostnader på sikt:

Kostnaderna för att hantera missbruk, våld i nära relationer och liknande problematik ökar. Placeringar på Hem för vård och boende (HVB) kostade 6,3 miljoner mer än beräknat 2016. 2017 planerar vi ett HVB-hem för kvinnor med missbruksproblematik och eventuellt ett boende för unga vuxna som återvänder efter behandling för missbruk eller kriminalitet.

Kostnaderna för försörjningsstöd riskerar att öka dramatiskt, när Arbets­förmedlingens etableringsersättning för nyanlända förändras. Vi gör riktade insatser till personer med försörjningsstöd genom "50-jobben". De anställningar som skapas får effekter både för vuxna och barn, genom en stabil inkomst i hushållet. Vi behöver även fortsätta utveckla kommunöver­gripande insatser för att hjälpa vuxna och ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden.

Utmaningar inom omvårdnad

Det blev oväntat hög efterfrågan på kommunens omvårdnadsverksamhet, som gick minus 16,1 miljoner 2016. 

Hemtjänsten kostade 14,6 miljoner mer än beräknat. Verksamheten utförde cirka 19 000 fler timmar än budgeterat, med fler kunder och ökat behov av insatser. Hemsjukvården gick plus, tack vare att hemtjänsten istället utförde insatserna på delegation och genom vakanser på grund av brist på legitimerade medarbetare som till exempel sjuksköterskor.

Vård- och omsorgsboenden fick ett underskott på 4,5 miljoner. Vårdtyngden
har ökat även på våra äldreboenden. På serviceboenden har vi tidigare haft pigga kunder som klarat sig med få insatser. Idag har behovet av fler platser för personer med demenssjukdomar ökat. Verksamheten har utökat bemanningen för att klara omvårdnadsbehoven.

- Fler människor bor hemma längre. När de väl behöver insatser eller annat boende är oftast vårdbehoven stora. Våra ökade kostnader beror bland annat på att vi rekryterar fler medarbetare, så att vi har rätt kompetenser och rätt bemanning för att möta behoven och de krav som ställs från bland annat Socialstyrelsen, menar omvårdnadsnämndens ordförande Katarina Hedberg.

Omvårdnadsnämnden har fått en utökad budgetram på 10 miljoner 2017, för att klara den ökade vårdtyngden. Verksamheternas nya grundscheman kommer att ge en förhöjd grundbemanning och möjlighet att bättre klara av sjukvakanser. Det behövs även andra åtgärder för att komma till rätta med sjukfrånvaro.

Omvårdnadsnämnden arbetar brett för att anpassa olika boendeformer till de förändrade behoven. Genom tillgängliga bostäder ska vi kunna bo kvar hemma så länge vi önskar. Våra vård- och omsorgsboenden behöver anpassas till större vårdbehov och människor med demenssjukdomar.

Vi investerar för framtiden

Under 2016 placerade vi 8 miljoner och reserverade ytterligare 35 miljoner, för att klara av tidigare intjänade pensioner.

- Vi placerar även 27 miljoner av årets överskott i den sociala investerings­fonden och har förändrat regelverket, så att fler verksamheter kan söka för insatser som kan inkludera människor i samhället, menar Carl Göran Ericsson.

Grundtanken med den sociala investeringsfonden är att satsa resurser på förebyggande arbete, som både gynnar den enskilda människan och minskar risken för mer omfattande insatser längre fram. Den sociala investerings­fonden stimulerar till att tänka annorlunda, samarbeta gränsöverskridande och utveckla nya arbetssätt, för att inkludera barn, unga och vuxna som hamnat i utanförskap.

- Med förändrade riktlinjer kan även kommunförbunden ansöka om medel ur fonden. Vi vill bidra till verksamhetsöverskridande arbete, både inom vår egen organisation och genom att externa myndigheter, föreningar eller andra aktörer kan ansöka om projektmedel i samverkan med kommunens verksamheter.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Mer information

Årsredovisning

Granskad/Uppdaterad: 2017-06-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter