Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Öppet brev gällande avslutande av tjänster

Kommunchef Margareta Högberg skriver ett öppet brev om avslut kring tjänster för att berätta hur Söderhamns kommun arbetar.
Kommunen är den största arbetsgivaren i Söderhamn med över 2000 anställda. Varje år rekryteras ett antal nya medarbetare och andra slutar. Kommunstyrelsen (politikerna) anställer kommunchef och förvaltningschefer. Alla övriga anställningar i kommunen tillsätts eller avslutas av tjänstemän eller kommunchef. Det styrs utifrån respektive nämnds delegationsordning.

I en så stor organisation som Söderhamns kommun slutar medarbetare kontinuerligt, oftast helt okontroversiellt exempelvis att man går i pension. Någon enstaka gång händer det att en person avskedas utifrån att personen i fråga gjort någon mycket allvarlig förseelse i strid mot gällande lagar.

Det händer också att anställningar avslutas med uppsägning, exempelvis på grund av arbetsbrist. I enstaka fall händer det dock att någon sägs upp av personliga skäl. Personliga skäl kan exempelvis handla om problematik kopplad till medarbetaren i fråga eller att förtroendet är förbrukat. I sådana fall är det dock vanligare att parterna (medarbetarens fackliga organisation och arbetsgivaren) når en överenskommelse om att avsluta anställningen och att uppsägningen därmed inte verkställs.

Att förklara för en medarbetare att anställningen måste upphöra hör inte till den enklaste av uppgifter. Det föregås normalt av en längre process, det vill säga, av ett flertal samtal under en längre period, oftast av medarbetarens närmaste chef. Att få besked om att arbetsgivaren har för avsikt att avsluta ens anställning är givetvis chockartat oavsett vad som avhandlats i tidigare samtal. Något jag har full förståelse för.

Medarbetarenkät genomförs kontinuerligt
Sedan 2007 har kommunen vartannat år genomfört en medarbetarenkät där alla medarbetare ges möjlighet att tycka till (anonymnt) om bland annat delaktighet och inflytande, trivsel, ledarskap och medarbetarskap. Så här långt finns alltså resultat från 2007, 2009 och 2011 och kort kan sägas att resultaten inom vart och ett av de fem frågegrupperna kontinuerligt förbättrats.

Det bästa resultatet finns inom frågor rörande Uppföljning och reflektion 3,48 på en fyrgradig skala. Det näst bästa området var frågor inom området Uppskattning och återkoppling från chef 3,13. Det område som totalt sett låg lägst fick värdet 2,89 och rörde frågor inom Delaktighet och inflytande.

Självfallet finns det saker att utveckla och enkätsvaren har därför legat till grund för utvecklingsinsatser på arbetsplats-, förvaltnings- och kommunnivå.Under 2013 är det dags för nästa omgång av medarbetarenkäten.

Chefens roll
I chefsrollen ingår dels att coacha och bejaka allt det goda som görs av de många kompetenta medarbetarna i organisationen men också att agera gränsvakt för att säkra att det som händer och sker ligger inom givna ramar. Något som givetvis inte alltid uppskattas av den eller dem det berör.

Satsning på våra chefer
Söderhamns kommun som arbetsgivare har satsat stort under de senaste åren på cheferna, bland annat genom ett ledarutvecklingsprogram där cheferna tillsammans har skapat en gemensam värdegrund att stå på, en värdegrund som också antagits politiskt. Som en följd av ledarskapsprogrammet och den antagna värdegrunden har också ett medarbetar-utvecklingsprogram påbörjats. Starten för detta arbete genomfördes under våren 2011 med de så kallade KUL-dagarna till vilka alla medarbetare var inbjudna. En fortsättningsdel har sedan utarbetats och arbetet har fortsatt ute i förvaltningarna.

Margareta Högberg, kommunchef
margareta.hogberg@soderhamn.se

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2013-02-12

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter