Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Inriktningsmål och utvecklingssatsningar 2008-2011

Här är en uppföljning av arbetet med kommunens elva inriktningsmål för perioden 2008 - 2011.

Företagsklimat — för att skapa arbete och tillväxt

Målet var att företagsklimatet i Söderhamn senast 2011 skulle överträffa rikssnittet utifrån Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning. Mätningen genomförs årligen och omfattar politiker vartannat år.

För att förenkla för företagare utvecklades arbetssättet "Företagslots" för att skapa "en väg in" i kommunen och underlätta kommunikationen mellan företagarna och Söderhamns kommun. Satsningar som Företagardagen, företagarluncher, föreläsningar, seminarier, frukostar samt after work visade sig vara mycket lyckade och uppskattade arrangemang. Känslan av att Söderhamn har goda livsvillkor samt är en bra plats att driva och etablera företag har under åren ökat.

Under åren 2008-2011 har Söderhamn i Svenska Näringslivs mätningar fått placeringarna 180, 112, 124 och 178. Målet var att nå plats 145 eller lägre bland landets 290 kommuner.
 
Vi fortsätter att jobba för att förbättra företagsklimatet i ett av de sex målen för 2012-2015.

Ökad andel elever som startar UF-företag


Målet var att dubbla andelen elever som startar UF-föertag, Ung Företagsamhet, på Staffangymnasiet.

För att få en hög nivå på utvecklandet av ungdomars initiativförmåga, idérikedom och kreativitet inleddes en medveten satsning på UF på Staffangymnasiet. Och det var med stor glädje som Staffangymnasiet redan 2010 tog emot priset som Sveriges bästa UF-skola. 2011 fick Söderhamn stå som värd för den regionala UF-mässan där Staffangymnasiet vann hela sju priser, bland annat priset som Årets bästa UF-företag i Gävleborgs län genom Jennie Jonssons företag Märkvärdigt UF.

Läsåret 2007/2008 låg andelen UF-elever i Söderhamn på 11% och har sedan dess ökat genom åren för att 2011 landa på hela 42%. Ett fantastiskt glädjande resultat!

Vi fortsätter att jobba för att öka andelen UF-företag i ett av tre utvecklingsteman som ingår i Varumärket.

Nöjda brukare av våra tjänster inom barnomsorg

Nöjda brukare av våra tjänster inom barn-, äldre- och handikappomsorgen


Målet var att senast 2011 skulle minst 90 procent av dem som använt barn-, äldre- och handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de fått.

Genom ett tydligt fokus på att förbättra omsorgstjänster samt genom samverkan och en gemensam syn på åtgärdsbehov har förvaltningarna inspirerat varandra till utveckling och förbättring.

De mätningar som genomfördes 2011 visar att målet uppnåtts då över 90 procent av brukarna som helhet är nöjda eller mycket nöjda med omsorgen. Mätningarna innehöll frågor inom många olika delar av omsorgen som inflytande, delaktighet, kost, matmiljö, personalens bemötande mm.

Vi fortsätter att jobba för fler nöjda brukare i ett av de sex målen för 2012-2015.

Studentmössa

Ökad andel elever med


godkända betyg


Målet var att senast 2011 skulle andelen elever i grundskolan med godkända betyg i samtliga ämnen ha ökat till 85 procent samt att andelen gymnasieelever som når grundläggande behörighet till högskolan ha ökat till 90 procent.

Under perioden satsades det bland annat på entreprenöriellt lärande och förhållningssätt från förskola till vuxenutbildning genom projektet Drivkraft. Matematik-, språk- och teknikutvecklare resulterade bland annat i Upptäcktsresan och mattecirlkar.

När det gäller gymnasieskolan så ökades fokuseringen på resultat och måluppfyllelse. Och genom ett utvecklat åtgärdsprogram och utökade möjligheter till stöd för elever har medvetenheten om vikten av möjligheten till fortsatta studier stärkts. Detta märks såväl hos elever och hos personalen. Målet 90 procent nåddes.

När det gäller grundskolan gjordes det en bedömning 2010 som visade att det skulle krävas täta, kvalitativa uppföljningar som skulle följas upp med adekvata insatser då betygsresultaten våren 2010 i skolår 8 var betydligt lägre än året innan. Målet 85 procent nåddes inte då 2011 års resultat blev 76 procent.

Vi fortsätter att jobba för att andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning i ett av de sex målen för 2012-2015.

Fler ungdomar i sysselsättning


Målet var att senast 2011 skulle Söderhamns placering för målgruppen arbetslösa ungdomar vara bättre än riksgenomsnittet i Arbetsförmedlingens rankinglista.

Under perioden har rankingplaceringen för Söderhamn varierat men har förbättrats jämfört med tidigare år. Arbetet med målet har skett genom samarbete över myndighets- och förvaltningsnivåer och det finns en stor vilja och engagemang både hos ledning och personal. Vårt arbetssätt har väckt stor uppmärksamhet i riket vilket har lett till ett antal studiebesök från andra kommuner och samordningsförbund. Söderhamn är för många det goda exemplet.

Målet nåddes inte riktigt då vi hamnade på plats 109 där målet var att hamna på plats 145 eller högre. Men då projektet har nått så stora framgångar har det nu permanentas inom ramen för ordinarie verksamhet inom nämnden för lärande och arbete.

Medborgarnas nöjdhet med Söderhamn som en plats att

leva och bo på

Målet var att senast 2011 skulle kommunmed-borgarnas nöjdhet med Söderhamns som en plats att bo och leva på överträffa rikssnittet.

Under perioden genomfördes ett omfattande arbete med att ta fram en grund för varumärket Söderhamn. En varumärkesplattform har tagits fram med hjälp av dialoger, analyser, extern expertis och hundratals Söderhamnare. Syftet med arbetet är dels att hejda utflyttningen men också att stärka Söderhamns attraktionskraft som en kommun att trivas i och att flytta till.
Områden som lyfts fram att utveckla är fritidsmöjligheter, kommersiellt utbud samt bostäder.

Målet nåddes inte under perioden då Söderhamn hamnade på index 52 och målet var att nå index 60 eller högre.

Vi fortsätter att jobba med medborgarnas nöjdhet med Söderhamn i ett av de sex målen för 2012-2015 samt genom byggandet av Söderhamns varumärke.

Ökad trygghet

Målet var att senast 2011 ska kommunmedborgarnas upplevelse av trygghet i Söderhamn som plats att leva på uppnå betygsindex 45.

Flera aktiviteter genomfördes för att öka känslan av trygghet i Söderhamn. Aktiviteterna genomfördes tillsammans med olika föreningar, studieförbund samt Svenska Kyrkan.
I fysiska miljöer har studieförbund tillsammans med fokusgrupper genomfört trygghetsvandringar, kartlagt och prioriterat utsatta områden, sett över belysning samt fått till röjning av busk och sly. För att synliggöra och avsluta målet anordnades i december 2011 temadagen "Hos oss får alla plats".

Vid mätningar 2011 hade Söderhamn tagit ett stort kliv från index 39 till 49.

Vi fortsätter att jobba med trygghetsfrågor inom ramen för andra projekt och verksamheter, till exempel projektet "Norrskenet".

Vindkraftverk

Att skapa ett Center of excellence


inom vindkraftsområdet


Målet var att senast 2011 skulle Södra Norrlands Utvecklingscentrum för vindkraftssupport ha utvecklats till ett Center of excellence som tillgodogör sig den tillväxtpotential som vindkraften representerar.

Under perioden har Söderhamn fått ett regionalt utvecklingsuppdrag samt att vi har ett regionalt utvecklingscenter. Vi bedriver utbildning på gymnasie- och högskolenivå, utvecklar supportverksamhet för både offshore- och onshorevindkraft. Vi är dessutom en nationell samrådspartner inom våra särskilda uppdrag inom "Risk and Saftey"-sektorn.

Med utgångspunk från tillståndsgivna och planerade vindkraftsprojekt kommer sannolikt en massiv utbyggnad att ske både på land och till havs både i Söderhamns kommun och i det vindtäta Gävlebors län inom de närmsta åren. Genom de aktiviteter som utförts för vindkraft kommer Söderhamn att ha avgörande fördelar i framtiden.

Vi fortsätter att jobba med vindkraftsutvecklingen genom vindkraftsprojektet.

Minskad klimatpåverkan genom reducering av koldioxidutsläpp

Målet var att senast 2011 ska nettoutsläppen av koldioxid från kommunens egen verksamhet ha minskat med 25 procent jämfört med 2007.

Målet som innebar att minska kommunens koldioxidutsläpp med ca 2 200 ton nåddes genom beslutet att enbart köpa bra miljövals el för kommunens förvaltningar och källmärkt el för Söderhamn Nära. Den åtgärden tillsammans med en utfasning av eldningsolja för uppvärmning bidrog till att målet uppnåddes.

Vi fortsätter att jobba med reducering av koldioxidutsläpp i ett av de sex målen för 2012-2015 samt i kommunens övergripande "Energiplan/Klimatstrategi".

Årets ungdomskommun

Målet var att senast 2012 skulle Söderhamn vara utsedd till "Årets ungdomskommun". Då staten 2011 bestämde sig för att inte utse någon kommun till Årets ungdomskommun utan att se över ärendet har målet inte gått att nå.

Bostadsmål att tillskapa fler möjliga alternativ till boenden

Målet var att senast 2012 skulle minst 30 centrumnära mindre lägenheter tillskapas och kommunen skulle ge förutsättningar för byggande av minst 20 vattennära bostäder.

Kommunens befolkning har minskat med cirka 200 personer per år. Det har lett till ett minskat behov av cirka 100 lägenheter varje år. Efterfrågan på bostäder och bostadskarriär på grund av åldrande har lett till omflyttningar inom kommunen och områden som "drabbats" är norra delen där rivningar av bostäder skett. Byggande av nya hyresbostäder i detta läge innebar en svår balansgång för kommunen och Faxeholmen AB.

Beträffande vattennära bebyggelse under perioden så blev den stora satsningen på Sandviksudden överklagad i två avseenden, strandskyddet och detaljplanen.
Detaljplanen vid Färssjön vann laga kraft och kan bebyggas men där har det inte funnits tillräckligt med intresse för att bygga.

Vi fortsätter att jobba för attraktiva boenden i ett av de sex målen för 2012-2015.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter