Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Uppföljning av inriktningsmålen 2012 – 2015

Kommunfullmäktige formulerar inriktningsmål för kommunens inriktning och ambitionsnivå inför varje fyraårig budgetperiod. Vision Söderhamn, varumärket och kommunens huvuduppgifter ligger till grund för de
sex inriktningsmålen för perioden 2012 – 2015.

• Attraktiv skärgårdskommun
• Flexibelt lärande
• Långsiktigt hållbart samhälle
• Utveckling av infrastruktur
• Nöjda brukare
• Bättre företagsklimat

Texten nedan är ett utdrag ur årsredovisning 2015. Där kan du läsa mer om redovisningen av de enskilda målen.

Arbetsmetod

Varje inriktningsmål har haft en processgrupp. Tillsammans med berörda nämnder och bolag har gruppen arbetat fram handlingsprogram med taktik och aktiviteter för att nå målet samt ekonomi och mätmetoder för att
följa upp målet. Aktiviteterna i handlingsprogrammen har fastställts av respektive nämnd/styrelse, som ansvarat för genomförandet.

Större investeringar under målperioden

Kommunstyrelsen avdelade investeringsmedel på 74,2 miljoner kronor för utvecklingsområden inför den fyraåriga budgetperioden. Prioriteringar för målens investeringsbehov har processats i inriktningsmålens processgrupper.

Stora investeringar som rör inriktningsmålen under fyraårsperioden har bland annat varit:
• Utveckling av de norra stadsdelarna i Söderhamn med marksanering, en spontanidrottsanläggning och insatser inom projekt Norrskenet för att skapa mötesplatser för boende.
• Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum, som processades fram under budgetperioden och beslutades 2015. De första åtgärderna genomförs 2016.
• Taxibåten Hulda af Söderhamn, så att fler kan nå kommunens öar.
• Tillgänglighetsplan och trafiksäkerhetsplan.
• Muddring av Orrskärshamnen, så att fartyg kan ta sig in och ut säkert.
• Datorer i skolan, så att elever kan arbeta mer flexibelt.
• Sanering och åtgärder vid kraftstationen i Ljusne.
• Åtgärder i Rönnskärs vandrarhem (avlopp, bastu och baddel, renovering av Vita huset).
• Investering i latrintömning för båtarna till Skärså och en båttvätt, för en renare skärgård.

Uppföljning av inriktningsmålen

Inriktningsmålen har följts upp två gånger per år (i delårsredovisning och årsredovisning) inom varje nämnd/bolag och på totalnivå för kommunen. Nämnder och bolag har följt upp målen per handlingsprogram. Processgrupperna har ansvarat för uppföljning på totalnivå och korrigerat handlingsprogrammet vid behov.

Av de sex inriktningsmålen bedöms fyra mål var uppfyllda, nämligen Attraktiv skärgårdskommun, Flexibelt lärande, Långsiktigt hållbart samhälle och Utveckla infrastruktur.

Målen Bättre företagsklimat och Nöjda brukare har inte nått måluppfyllelse enligt de mätmetoder som använts. (Det har också lett till att mätmetoderna ändrats).

Under målperioden har kommunen gjort långsiktiga insatser för att nå målet Attraktiv skärgårdskommun och utveckla vår skärgård. En rad evenemang har genomförts, men enbart marginella åtgärder i den fysiska miljön trots att det varit prioriterat. Det kan vara orsaken till att betyget i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning är lägre 2015 än 2013. Men genom övergripande förbättring sedan år 2011 har målet uppnåtts.

Söderhamn har i målet Flexibelt lärande arbetat för att skapa ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer och öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år. Under målperioden har kommunen
utvecklats positivt i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ranking av skolverksamheten, bortsett från andelen elever med slutförd gymnasieutbildning inom fyra år. Bedömningen är ändå att målet uppnåtts. Att en mindre andel elever slutför gymnasieutbildningen kan spåras till
ökade behörighetskrav samt ökad invandring som ändrat förutsättningarna för måluppfyllelsen.

Att utveckla Söderhamns kommun till ett Långsiktigt hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer är en investering för framtiden. Söderhamn uppnår 2015 plats 48 i Miljöaktuellts kommunranking, målsättningen var lägst 50. Vi ser däremot en försämring inom nöjd medborgarindex i SCB:s  medborgarundersökning; index 2011 var 53. År 2015 var index 51. Bedömningen är ändå att kommunen drivit ett mycket positivt arbete för att göra Söderhamn långsiktigt hållbart, både inom miljö och social hållbarhet.

Söderhamns kommun ska vara pådrivande i att Utveckla infrastruktur för hamnar, motorväg, bredband och beslut om dubbelspår på ostkustbanan. Målet har inte haft någon konkret mätmetod, med tanke på den långa
tidshorisonten. Arbetet har följts upp genom de nätverk och möten som kommunen deltar i för att driva på utvecklingen. Arbetet har gett positiva resultat. Fler hushåll och företag har fått högkvalitativa fiberanslutningar och
kollektivtrafiken har fått bättre turtäthet för buss och tåg. Vi jobbar vidare för dubbelspår på ostkustbanan och att E4 Söderhamn – Gävle byggs ut. Målet fortsätter budgetperioden 2016 – 2019 genom fokusområde Infrastruktur.

Syftet med målet Bättre företagsklimat har varit att få fler företag och fler arbetstillfällen i kommunen. Målet att komma högre än plats 176 i för Svenskt Näringsliv har inte nåtts, placeringen 2015 blev 243. I mätmetoderna andelen
företag/1000 invånare och andelen nystartade företag/1000 invånare ser vi en förbättring sedan 2011. Trots den positiva utvecklingen i delområden och aktivt arbete med företagsbesök för att identifiera företagens behov är bedömningen att målet inte uppnås. Arbetet fortsätter budgetperioden 2016 – 2019 genom fokusområde Näringsliv. Näringslivsprogrammet som arbetats
fram denna målperiod kan bidra till bättre resultat från 2016.

Inom målet Nöjda brukare låg brukarnöjdheten mycket högt (nära 100 %) redan när målet formulerades. Eftersom ingångsvärdena redan var höga har det varit svårt att uppfylla utpekade mätmetoder. Nöjdheten ligger enligt
enkäter på ungefär samma höga nivå som vid målperiodens start, med marginella försämringar. Söderhamn visar väldigt goda resultat och överträffar rikssnittet inom brukarnöjdhet i omsorgen. En positiv utveckling har skett
inom målområdet, men på grund av mätmetoderna räknas målet som ej uppfyllt.

Analys av målperioden

Överlag har ett positivt utvecklingsarbete skett inom samtliga inriktningsmål under målperioden. Orsaken till att vissa mål inte har uppnåtts beror snarare på problemet med att hitta bra mätmetoder, än att utvecklingen inte gått i rätt riktning. November 2015 samlades alla processgrupper och förtroendevalda från kommunstyrelsen och nämnder för en dialog med slutuppföljning av målperioden.

Många förtroendevalda stämde in i att det utförts bra utvecklingsarbete utifrån inriktningsmålen, och att mätmetoderna för måluppfyllelsen gett delvis missvisande resultat.

Kommunen är lyhörd för medborgarnas och företagarnas åsikter och behov. Att utveckla våra verksamheter utifrån dem är en viktig utgångspunkt för framtiden. För att lära av målarbetet under budgetperioden har även en
intern utredning genomförts 2013 om hur arbetet med inriktningsmålen upplevts av processdeltagarna och andra medarbetare i organisationen. Nedan beskrivs några utvecklingsområden som lett till ändringar i arbetet inför
kommande målperiod.

Ett utvecklingsområde som identifierats är planering och uppföljning av aktiviteter inom målen. Varje inriktningsmål har haft en processgrupp med medarbetare från berörda förvaltningar och bolag. Grupperna har jobbat
fram förslag på aktiviteter för målperioden som nämnder och styrelser beslutat om. Många medarbetare och politiker har pekat ut att det bidragit till fel fokus i planeringen och framförallt i uppföljningen. Istället för att följa upp vad
aktiviteterna har bidragit till för effekter har uppföljningen bara fokuserat på om aktiviteterna genomförts eller ej.

Det har också varit problem med själva målformuleringarna. Varje målformulering har innehållit en eller flera mätmetoder (exempelvis olika typer av rankingar) som pekat ut hur målen följs upp och vilka mätvärden som är
gränsen för måluppfyllelse. Det har lett till att själva mätmetoderna haft för stor påverkan på hur arbetet organiserats.

Istället för fokus på aktiviteter med störst positiv effekt i samhället, har arbetet många gånger organiserats för att uppnå mätmetoderna. Kommunen har insett att vi behöver ändra fokus för hur framtida mål konstrueras och följs upp.

Förändringar i framtida målarbete

Deltagarna i processgrupperna har pekat på ovanstående problem men menar ändå att det varit mycket positivt att mötas över förvaltnings- och bolagsgränser. Genom att arbeta koncernövergripande har förståelsen för varandras verksamheter ökat och vi stärker koncernnyttan. Det kommer
vi att förstärka framöver. Vi kan jobba smartare om vi samverkar i ännu högre utsträckning.

Lärdomen inför målperioden 2016 – 2019 är att fokusera på de effekter i samhället som arbetet inom fokusområdena ska leda till. Det ställer andra krav på planering och uppföljning av våra verksamheter för att uppnå effekterna.
Alla aktiviteter inom de nya fokusområdena ska inte gå upp till politiska beslut per automatik, bara om de berör större investeringar eller behöver beslut av andra skäl. Istället får varje nämnd göra åtaganden på en mer övergripande
nivå, för att nå de effekter som kommunfullmäktige pekar ut.

Dialogen kring planering och uppföljning kommer att ha ett större fokus på vad som ska uppnås och varför, och mindre på hur organisationens medarbetare ska gå tillväga.

Formen för att arbeta med inriktningsmålen har upplevts som problematisk, då många i processgrupperna hamnade utanför det ordinarie arbetet. Lärdomen inför nästa målperiod är att i högre utsträckning ha anpassade samverkansgrupper i befintlig organisation. På så sätt ökar förutsättningarna
för ett gott arbete med de nya fokusområdena 2016 - 2019.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Mer information

Årsredovisning 2015PDF (pdf, 9.9 MB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter