Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Husbehovstäkter

Anmälan ska göras till kommunen för större husbehovstäkter. Med husbehov avses att markägaren tar ut material från egen mark för användning på den egna fastigheten. En husbehovstäkt kan bestå av berg, morän, naturgrus och andra jordarter.

Täkter för husbehov ska enligt miljöbalken anmälas till kommunen (från 1 januari 2008). Anmälan ska ske senast 6 veckor före uttag i täkten påbörjas.

De husbehovstäkter som behöver anmälas är:

  • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton grus/morän/berg (totalt uttagen mängd).
  • Täkt för markinnehavarens husbehov av torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller mer än 50 000 kubikmeter torv (total uttagen mängd). 

Anläggande av en husbehovstäkt

Även om täkten inte behöver anmälas enligt ovan gäller följande riktlinjer vid en etablering av en husbehovstäkt :

  • Kontakt med länsstyrelsen ang samråd enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken kan behövas innan etablering av husbehovstäkt
  • Anläggande av husbehovstäkt i känslig natur bör undvikas.
  • Etablering av husbehovstäkt bör undvikas i närheten av fritidshusbebyggelse samt i rekreationsområden.
  • Bullernivåer vid bostäder bör ej överskrida 50 dBA.
  • För verksamheten gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
  • Allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken ska beaktas
  • Underlåtenhet att anmäla täktverksamhet enligt ovan är straffbart enligt miljöbalken 

Tillståndspliktiga täkter

Om materialet i en täkt är tänkt att användas utanför den egna fastigheten eller säljas  behövs tillstånd för täkten sökas hos länsstyrelsen.

Kross- och sorteringsverk

Kross- och sorteringsverk kan vara anmälningspliktiga. Anmälningsplikt gäller för anläggningar inom område som omfattas av detaljplan eller områdessbestämmelser, eller anläggningar utanför sådana områden, om verksamheten bedrivs på samma plats längre än 30 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Granskad/Uppdaterad: 2016-05-20

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter