Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Regler för oljecisterner

Enligt miljöbalken ska alla cisterner, som används för förvaring av dieselolja, eldningsolja och liknande vätskor med en flampunkt högre än 55°C, besiktigas regelbundet av en ackrediterad kontrollant.

Reglerna (Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor [NFS 2003:24]) innebär bland annat att villatankar och farmartankar omfattas, oavsett om de är placerade inomhus eller utomhus, ovan jord eller under jord. 

Varför ska cisterner besiktigas?

Vid besiktningen kontrolleras bland annat att cisternen är tät och att överfyllnadsskyddet fungerar. Många äldre cisterner har rostangrepp som kan leda till läckage. Detta kan endast upptäckas vid en besiktning.

Vem utför besiktningen?

Besiktningen ska utföras av en ackrediterad kontrollant. Lista över ackrediterade företag hittar du på www.swedac.selänk till annan webbplats

Hurlänk till annan webbplats ofta och när ska besiktning göras?

Det finns tre olika typer av besiktningar: installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll.

Vid nyinstallation av en cistern skall alltid en installationskontroll göras.

Om cisternen eller rörledningar har undergått omfattande reparation eller ändring, kan ha tagit skada, skall användas under väsentligt ändrade driftsförhållanden eller har flyttats skall en revisionskontroll göras.

I övrigt ska en cistern alltid besiktas regelbundet i en återkommande kontroll. För samtliga typer av cisterner gäller att den återkommande kontrollen, om den inte har gjorts tidigare, ska göras omedelbart.

Följande intervaller gäller för besiktning av oljecisterner - UTANFÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE

CISTERNTYP

KONTROLLINTERVALL

S-cistern*, inom- eller utomhus, 1-10 m³

6 år

K-cistern**/skyddad S-cistern***, inom- eller utomhus,1-10 m³

12 år

S-cistern >1 m³, i mark

6 år

K-cisterner >1 m³, i mark

12 år

 

 

Följande intervaller gäller för besiktning av oljecisterner - INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE

CISTERNTYP

KONTROLLINTERVALL

K-cistern/skyddad S-cistern med sekundärt skydd****

12 år

S-cistern utan sekundärt skydd

3 år

K-cistern utan sekundärt skydd

6 år

*S-cistern = cistern med mindre god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av stål eller stållegering.

**K-cistern = cistern med god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av plastbelagt stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrafast stål. För att få besiktningsintervall på 12 år ska även rörledningar vara korrosionsbeständiga.

***Skyddad S-cistern = S-cistern försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt. För att få besiktningsintervall på 12 år ska även rörledningar vara korrosionsbeständiga.

****Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Det skall vara tätt och hållbart. En cistern inom skyddsområde som installerats efter den 6:e juni 1990, skall vara försedd med ett sekundärt skydd. Kravet på sekundärt skydd gäller dock inte cistern placerad inne i bostadshus. Inomhuscistern utan sekundärt skydd ska dock besiktigas vart 3:e år (S-cistern) eller vart 6:e år (K-cistern) om sekundärt skydd saknas.

Kontrollrapport

Efter besiktning av cisternen skrivs en kontrollrapport av företaget som genomfört besiktningen. Rapporten skall förvaras av cisterninnehavaren.

Vad ska jag göra om jag installerar en ny cistern?

Den som installerar en cistern ska informera bygg- och miljöförvaltningen om detta i god tid (minst sex veckor innan installation). Detta görs på en särskild blankett som kan beställas från bygg- och miljöförvaltningen eller laddas ned.

Kraven gäller cisterner som avses att placeras utomhus och som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³, och alla cisterner som ska förläggas i mark och som rymmer mer än 1 m³. Informationsplikten gäller också hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Om du är osäker på om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Vad ska jag göra om jag slutar använda cisternen?

För att slippa kraven på besiktning krävs att cisternen töms och rengörs.  Påfyllnings- och avluftningsrör ska demonteras eller pluggas för att undvika påfyllning av misstag. Cisternen bör också tas bort. Cisterner i mark kan fyllas med sand, för att undvika sättningsskador. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver skall betraktas som farligt avfall och lämnas till särskild mottagningsstation för sådant avfall, t ex Långtå avfallsstation. Cisterner som tas ur bruk ska också anmälas till bygg- och miljöförvaltningen, blankett kan beställas från bygg- och miljöförvaltningen eller laddas ned.

Om du har missat att besiktiga din cistern inom rätt tidsinstervall är bygg- och miljönämnden skyldig att besluta om en form av böter, en så kallad miljösanktionsavgift. Kostnaden är för närvarande 2 000 kr. Kom därför ihåg att beställa tid för återkommande kontroll i god tid!

Om du har inte har informerat bygg- och miljönämnden innan du installerar en cistern är miljösanktionsavgiften 1 000 kr. Om någon installationskontroll inte har gjorts är kostnaden 3 000 kr.

Behövs bygglov?

Mindre cisterner som används till exempel för oljeeldning i en villa, kan installeras utan att bygglov eller bygganmälan behöver göras. Att installera andra, fasta cisterner kan dock kräva bygglov. Kontrollera med någon av byggnadsinspektörerna på bygg- och miljöförvaltningen, telefon 0270-750 00 (växel). Byggnadsinspektörerna har telefontid 08.00-09.30 alla vardagar.

Behövs tillstånd enligt lagen om brandfarliga varor?

För hantering av brandfarliga varor med en flampunkt på 55°C eller lägre gäller särskilda regler. Alla tillstånd som rör hantering av brandfarlig vara handläggs av Kommunalförbundet Södra Hälsingland (KFSH)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Blanketter

Hämta i blankettarkivetöppnas i nytt fönster
eller kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Länkar

Ackrediterade besiktningskontrollanter:
www.swedac.selänk till annan webbplats

Information & gällande regler Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandfarlig vara - KFSHlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Räddningstjänsten

Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH)
821 80 Söderhamn

Tel 0270-54 00 00
Fax: 0270-158 35
info@kfsh.se
www.kfsh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskad/Uppdaterad: 2018-03-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter