Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Beslut om omvårdnads­verksamheter och avgifter

Med anledning av omvårdnadsnämndens ekonomiska situation har omvårdnadsförvaltningen utrett om vi kan ta bort eller minska verksamheter som inte är obligatoriska enligt lag. Nu har omvårdnadsnämnden fattat beslut. Nämnden har också beslutat om avgifter och föreslår kommunfullmäktige att höja några avgifter.

- Det är inga lätta beslut, det är väl fungerande verksamheter. Men vi har ett ansvar som nämnd att se över våra kostnader. Genom att sätta igång förändringsprocesser kan vi i förlängningen kanalisera nya idéer och nya arbetssätt för att utveckla vår verksamhet, menar Katarina Hedberg (S), ordförande i omvårdnadsnämnden.

Ändrat öppethållande i dagverksamhet

Omvårdnadsnämnden beslutar att som en ekonomisk åtgärd minska Klockarbo dagverksamhet för personer med demenssjukdom genom att inte längre hålla öppet en lördag per månad och vissa storhelgdagar.

Avvecklar fyra platser i korttidsvården

Söderhamn har fortfarande en hög andel korttidsvård för äldre, jämfört med andra kommuner. Men fler permanenta platser i gruppboende för personer med demenssjukdom och arbetet med Trygg hemgång har bidragit till att vi kunnat minska antalet korttidsplatser.

Omvårdnadsnämnden beslutar att avveckla fyra korttidsplatser vid Terrassen på Åsgården och se över behovet av korttidsplatser igen våren 2018. Beslutet kan skapa mer trygghet och stabilitet för de som bor på Terrassen, genom att ge en rimlig storlek på gruppen.

- Många personer med demenssjukdom har korttidsvård i väntan på permanent plats i gruppboende. Vi skulle behöva omstrukturera ännu fler korttidsplatser till permanent boende, för att minska trycket på korttidsvården. Men vi avvaktar, för att vänta in avvecklingen av servicehusplatser, berättar Ann-Catrine Norling som är verksamhetschef för vård, omsorg och förebyggande arbete.

Avveckling av förebyggande enheten

Redan 2016 gjorde omvårdnadsförvaltningen en uppföljning av förebyggande verksamhet för äldre eller personer med funktionsnedsättning, som bor i ordinärt boende. Enhetschefer efterlyste bättre samarbete, fler mötesarenor, små träffpunkter, fler volontärer, tid och resurser för förebyggande arbete på varje enhet och ett tydligt uppdrag.

Årets riskanalys visar att det främst är personer som själva kan söka upp aktiviteter och träffpunkter som utnyttjar dem. Volontärer gör ingen uppsökande verksamhet i hemmen. Delar av verksamheten på förebyggande enheten kan med fördel flyttas till andra enheter, enligt analysen.

Omvårdnadsnämnden beslutar därför att avveckla förebyggande enheten, fixartjänsten, två aktivitetssamordnare och enhetschef. Anhörigkonsulenten avvecklas och ansvaret för anhörigstöd vid demenssjukdom återgår till dagverksamheten på Klockarbo och övrigt anhörigstöd till funktionshindersomsorgen. Boendekonsulenten ska omorganiseras under annan enhet.

Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en tidplan för genomförandet och att säga upp hyresavtalet med Faxeholmen AB för Solgläntan. 

- Vi jobbar förebyggande på olika sätt i hela vår organisation, till exempel kring fallolyckor, undernäring och annat. Förebyggande arbete är en folkhälsofråga som inte bara berör vår förvaltning. Just det här beslutet rör bara förebyggande enheten, som arbetar med personer som ännu inte har andra omvårdnadsinsatser, menar omvårdnadsförvaltningens chef Anna-Karin Eklund.

Föreslår höjda avgifter

Söderhamns avgifter för äldre- och funktionshindersomsorg har inte höjts på flera år och ligger lågt i förhållande till många andra kommuner.

- Vi vill ligga på samma avgiftsnivå som andra kommuner, hitta konsekventa och jämlika principer för våra avgifter och följa nationella rekommendationer. En matportion ska kosta lika mycket oavsett vilken verksamhet som serverar den, tidsramen för kostnadsreducering av dubbel hyra bör vara samma överlag, och hyran vill vi höja årsvis precis som för andra hyresgäster, menar Monica Roos som är chef för myndighetsenheten.

Omvårdnadsförvaltningen ska nu förhandla med hyresgästföreningen om årlig hyreshöjning enligt bostadsbolaget Faxeholmens taxor. När du flyttar till ett vård- och omsorgsboende kan du få hyresreduktion vid dubbel boendekostnad. Den övergångsperioden ska från 2018 vara en månad oavsett om du flyttar från hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus.

Kommunens avgiftshandläggare kan från 2018 själva justera förbehållsbeloppet så att det följer det nationella förbehållsbeloppet (idag krävs beslut i nämnden). Förbehållsbelopp är det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina omkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter, till exempel måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård.

- Förbehållsbelopp och maxtaxa är viktiga verktyg för att säkra att ingen individ betalar mer än det finns utrymme för och vad som är skäligt. Vi vill att de ska följa de nationella beloppen, så det blir en tydlig och enkel tillämpning, menar Monica Roos. 

Avgiftsförslag som går till kommunfullmäktige

Förutom det omvårdnadsnämnden själv kan besluta om vill nämnden att kommunfullmäktige beslutar om följande från den 1 januari 2018:

Höjda avgifter för matabonnemang på vård- och omsorgsboende och mat som distribueras av hemtjänsten. Samma avgift för matportioner oavsett om de serveras i korttidsvistelse, korttidshem eller dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Höjda avgifter för trygghetslarm och hemsjukvård. Avgiftsbelägga installation av trygghetslarm och resor till och från dagverksamhet för personer med demenssjukdom (motsvarande resor inom en zon med X-trafik). Anpassa maxtaxan så den följer det nationella beloppet för maxtaxa och att omvårdnadsnämnden sedan själv kan justera maxtaxan utifrån det årliga nationella maxtaxebeloppet.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter