Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Samordningsförbund för rehabilitering

Kommunfullmäktige har sagt ja till förbundsordningen för Samordningsförbund Gävleborg. Syftet är att förbättra förmågan till förvärvsarbete för människor som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera parter.

Genom samordningsförbundet blir det enklare att hantera och finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser från kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa. Parterna kan tillsammans utveckla det gemensamma ansvarstagandet och arbetet med välfärd och rehabilitering.

Ett samordningsförbund kan få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.

Finansiell samordning

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) i kraft.Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun/-er och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärd och rehabilitering.

Tillsammans bildar parterna ett samordningsförbund som beslutar hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Samordning för behövande

Att samordna rehabiliteringsinsatserna i länet är en mycket angelägen uppgift för att förbättra förmågan till förvärvsarbete och öka livskvaliteten hos berörda personer. Det finns en stark vilja hos samtliga berörda parter att starta ett samordningsförbund i Gävleborgs län.

I Söderhamn är gruppen sjukskrivna med läkarintyg men utan sjukpenning den näst största i personer räknat: 65 personer, eller 14,9 % av antalet personer som hade försörjningsstöd i maj 2014. 

På riksnivå uppskattas antal personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera parter till 5 % av befolkningen, ca 480 000 personer. Motsvarande siffra för länet är cirka 14 000 personer.

Snabb process för nytt förbund

För att få tillgång till statens reserverade medel på 1 miljon för 2014, behöver beslut om förbundsordning vara fattat hos alla parter senast 2014-12-15.

I maj 2014 tillsattes en arbetsgrupp med representanter för alla ingående parter; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Gävleborg och länets samtliga kommuner. I augusti anställdes en projektledare med uppdrag att ta fram ett förslag till förbundsordning för ett samordningsförbund i Gävleborgs län.

Projektledaren har kunnat konsultera och få stöd av kunniga och erfarna personer både på nationell och lokal nivå. Trenden är att bygga en tydlig struktur för samverkan och att utgå från det lokala perspektivet. Förbundschefen har en viktig roll som samordnare och behöver ha stor kunskap om de lokala behoven.

Hälsinge- och Gästrikeråden får i uppdrag att föreslå ledamöter och ersättare till styrelsen, med så bred representation som möjligt. Förbundsordningen utgår från en mall utarbetad av Nationella Rådet för finansiell samordning. Förslaget har successivt förankrats hos respektive part.

Parternas ekonomiska insatser förväntas att öka i takt med att konkreta förbättringsarbeten kommer igång.

Beslut

Kommunfullmäktige har sagt ja till förslag till förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg och till fördelning av ekonomisk insats. Finansiering sker ur budgetramen för Socialnämnden 2014 med 45 500 kronor och behandlas för 2015 med 45 500 kronor inom arbetsmarknads- och socialnämndens budgetarbete.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-11-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter