Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Satsningar för en bättre arbetsmiljö inom hemtjänsten

Omvårdnadsförvaltningen har under en längre tid haft ett högt ohälostal inom förvaltningen. Nu genomför förvaltningen en rad åtgärder för att minska sjukskrivningarna och öka frisknärvaron. Inledningsvis ligger störst fokus på hemtjänsten.

Ett högt ohälsotal kostar omvårdnadsförvaltningen mycket pengar, det kostar också personligt lidande för den sjukskrivne och inte minst innebär det risk för kvalitetsbrister för kunden. Förvaltningen sjösätter under hösten tre satsningar för att minska ohälsan inom förvaltningen.

De satsningar som görs är att:

  • Utöka antalet hemtjänstområden för att skapa mindre arbetsgrupper.
  • Arbeta utifrån ett psykosocialt synsätt med att analysera orsaker till ohälsa och hitta åtgärder för att minska ohälsan.
  • Nyanställa 9 personer (omvårdnadspersonal) för att minska behovet av vikarier.

Mindre personalgrupper ger förutsättningar för ett coachande ledarskap

Birgitta Löjdström, verksamhetschef för kommunens hemtjänst och vård- och omsorgsboende, berättar:
- Under hösten utökar vi antalet hemtjänstområden från 5 till 7. Kortfattat innebär det att personalgrupperna blir något mindre, vilket skapar förutsät-tningar för att utöva ett bättre ledarskap. Vi vet att arbetssituationen för chefer inom hemtjänst har varit extra pressad under ett par år. Genom att minska antalet omvårdnadspersonal per chef finns bland annat bättre förutsättningar för chefen att utöva ett coachande ledarskap.

Att minska personalgrupperna innebär också att personalkontinuiteten hos kunden bör bli bättre. Alltså att det i högre grad är samma personer som besöker en viss kund, vilket är positivt både för kund och för personal.

Pilotprojekt i en hemtjänstgrupp

- En hemtjänstgrupp kommer att agera pilotprojekt där vi ska se på orsaker till, och åtgärder mot, ohälsa utifrån ett psykosocialt perspektiv.
En bra psykosocial arbetsmiljö innefattar bland annat ett tydligt uppdrag, innehåll och omfattning, inflytande över den egna arbetssituationen, möjlighet till stöd och social kontakt, feedback och bekräftelse. Det handlar alltså om att se på arbetssituationen utifrån ett helhetsperspektiv, sammanfattar Birgitta.

För att förbättra med den psykosociala arbetsmiljön är det troligt att vi behöver se över de arbetssätt vi använder oss av idag inom hemtjänsten, men först ska vi analysera nuläget, säger Birgitta Löjdström.

Nyanställer omvårdnadspersonal

Genom regeringens stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen utökar vi antalet medarbetare inom hemtjänsten med 9 personer.

Vi vet att vi varje månad har stora vikariebehov. Att minska antalet vikarier är självklart viktigt för att öka personalkontinuiteten ute hos kunden, men också för att skapa en stabilare grund av ordinarie personal i hemtjänstgrupperna, menar Birgitta.

Vill se effekt inom 6-8 månader

Omvårdnadsnämnden och förvaltningen följer utvecklingen kontinuerligt för att se de förväntade positiva effekterna. ”Det kommer inte att ske över en natt, men visst vill vi se en vändning inom de kommande 6-8 månaderna men full effekt dröjer ytterligare en tid”, avslutar Birgitta Löjdström.

Söderhamns kommun

Omvårdnadsföraltningen
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Verksamhetschef för hem-tjänst och vård- och omsorgs-boende

Birgitta Löjdström
0270-752 64


Granskad/Uppdaterad: 2015-08-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter