Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Stora utmaningar för omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden står inför stora utmaningar 2017. Det står klart när nämnden sammanfattar ekonomin för januari – mars, som visar på minus 20,8 miljoner. Vi behöver intensifiera omställningen till det nya arbetstidsavtalet, rekrytera fler medarbetare, minska sjuktalen och se över obalanser i hemtjänsten.

Minus 20,8 miljoner, hur kan det se ut såhär?

- Ja, det är tufft att se siffrorna. Drygt 2 miljoner är intäkter som vi väntar på. Men vi har flera stora utmaningar för att vända själva underskottet. Det är en oerhört komplex process. Många olika delar påverkar varandra och det krävs konsekvent och långsiktigt arbete, menar omvårdnadsnämndens ordförande Katarina Hedberg (S).

En viktig del är att ställa om arbetssättet genom det nya arbetstidsavtalet, som på sikt får goda effekter både på bemanning och sjuktal. En annan är det långsiktiga rekryteringsarbetet, för att skapa kontinuitet i verksamheterna. En tredje är kommunens omställning så att medarbetare själva kan driva och utveckla bra verksamhet för våra kunder, något som även gynnar arbetsglädje och hälsa.

Omvårdnadsnämnden har redan en uppmaning från kommunfullmäktige att anpassa verksamheten till budgetramen 2017. Utifrån det svåra ekonomiska läget beslutade nämnden i maj om att vidta åtgärder, med en första redovisning redan vid nästa nämndsammanträde i juni.

-Vi ger omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att snarast föreslå flera åtgärder och göra konsekvensanalyser, för att frigöra resurser på kort och lång sikt. Det är viktigt att vi kan fullfölja intentionerna i vår utvecklingsplan Omvårdnad 2.0, menar Katarina Hedberg.

Omställningsprocess kostar pengar

I december gick kommunens vård- och omsorgsverksamhet över till arbetstidsavtalet HÖK-AB och nya grundscheman. Det ger flera vinster på sikt, men det tar tid att ställa om arbetssätt och rutiner.

- Vi kommer att få bättre kontinuitet för kunder, medarbetare och verksamhet, genom nya långsiktiga scheman. Externa vikarier kommer inte att behövas lika ofta, genom schemalagda resursturer där medarbetare frigörs för vikariat eller arbetstoppar i olika verksamheter, berättar Anna-Karin Eklund som är chef för omvårdnadsförvaltningen.

En nyckel i avtalet är alltså resurstimmar, men än fungerar inte rutinerna fullt ut för att se när medarbetare är tillgängliga i planeringssystemet och hur verksamheter kan byta resurstimmar med varandra. Vid frånvaro vill vi i första hand använda medarbetares outnyttjade resurstimmar, i andra hand externa vikarier och i sista hand medarbetare som måste utbeordras utöver ordinarie arbetstid.

Första kvartalet kostade outnyttjade resurstimmar drygt 700 000 kronor och övertid för att utberorda mer än 3 miljoner. Drygt 2 miljoner till extra resurser vid oförutsedda händelser (extra vårdtyngd, etc) kanske delvis också kunnat lösas med tillgängliga resurstimmar.

- Det är ohållbart både för medarbetare och ekonomi att beordra ut ordinarie medarbetare i extra arbete. Vinsterna med det nya arbetstidsavtalet är ju en långsiktighet och flexibilitet som ger bättre kontinuitet, utrymme för vila och ökad frisknärvaro. Men vi har räknat med att det tar tid att ställa om och först fokuserat på att göra alla trygga med ett nytt avtal och nya scheman, menar Katarina Hedberg.

En konsultfirma coachar enhetschefer och medarbetare genom övergången, för att hjälpa dem att optimera schemaläggning och resurstid.

Sjukfrånvaro kostar pengar

Långtidssjukfrånvaron bland kommunens medarbetare är som högst bland kvinnor och i de äldre åldersgrupperna, en överrepresenterad grupp inom omvårdnadsförvaltningen. Under första kvartalet kostade förvaltningens sjukfrånvaro drygt en miljon mer än budgeterat.

- Det är brist på kvalificerad arbetskraft inom vårdsektorn i hela Sverige. Vi kan inte tillsvidareanställa i önskad takt, för att förtäta inom verksamheter och täcka pensionsavgångar. Nu har vi precis beslutat att öppna upp för fler yrkesgrupper inom omvårdnad, där det tidigare varit krav på undersköterskekompetens, utan att tumma på kvaliteten. Då kan vi skapa kontinuitet i våra verksamheter, annars sitter vi där och köper timmar eller vikarier, menar Katarina Hedberg.

Obalanser i hemtjänsten

Hemtjänsten går back mer än 6,5 miljoner det första kvartalet. Dels har hemtjänsten haft fler insatser än budgeterat, dels ligger verksamheten inte på den tid hos kund som budgeterats.

- Vi har gjort vissa genomlysningar av hemtjänsten tidigare. Nu är det dags igen för en djupare analys. Varför får vi fler beviljade insatser än vi kunnat förutse? Hur kan vi slipa på verksamhetssystem och arbetssätt så att vi når vårt mått för tid hos kund, funderar Katarina Hedberg.

Kvalitets- och utvecklingsarbete liknande det som utförts hos hemtjänstgruppen Linden är en viktig nyckel, menar hon.

- Medarbetarna själva känner sin verksamhet bäst. Det som sker i Linden är mycket intressant. Hur arbetsgruppen själv, tillsammans med andra berörda parter runt kunden, identifierar vilka möjligheter vi har och hur vi kan arbeta för att mötet med kunden ska bli så bra som möjligt, säger Katarina Hedberg.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-05-03

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter