Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Värdighetsgarantier i omsorg för äldre och funktionshindrade

All personal ska arbeta så att du kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I en nationell värdegrund för äldreomsorg betonas särskilt vikten av möjlighet till integritet, delaktighet, självbestämmande och individanpassning.

Lokala värdighetsgarantier för äldre- och funktionshindersomsorg

För att Söderhamns kommun ska leva upp till den nationella värdegrunden har lokala värdighetsgarantier införts som gäller både äldre- och funktionshinders-omsorg. Garantierna gäller från 1 september och talar om vad du kan förvänta dig när du får insatser från kommunens äldre- och funktionshindersomsorg.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om vi inte håller vad vi lovar är det viktigt att du berättar det för oss. Vänd dig till din kontaktman, enhetschefen eller annan personal inom omvårdnads-förvaltningen och berätta vad som hänt. Om du inte vill prata direkt med vår personal kan du använda dig av den synpunktsblankett du fått tillsammans med dit beslut om insats. Du kan också beställa blanketten från Omvårdnad Direkt (tfn 0270-756 56) eller hämta från www.soderhamn.se/vardomsorg

          Det här lovar vi

  • I samband med att du beviljats en omvårdnadsinsats erbjuds du en kontaktman i aktuell medarbetargrupp. Om du inte är nöjd med din kontaktman erbjuds du annan inom två veckor efter att du framfört önskemålet till enhetschef.

    Kontaktman är en eller två ur medarbetargruppen med speciellt ansvar för att du ska känna dig trygg med dina insatser och att du har inflytande över din vardag och hur din hjälp utförs.

  • För att omvårdnaden ska vara anpassad efter dina behov och önskemål erbjuds du att tillsammans med din kontaktman skriva en genomförandeplan för omvårdnad och övrigt stöd. Planen ska skrivas inom tre veckor efter att insatsen påbörjats och kontinuerligt följas upp med kontaktmannen.

  • Alla medarbetare ska arbeta utifrån din personliga plan.

    Syftet med planen är att berätta hur du vill att din vardag ska fungera, hur omvårdnad och annan hjälp ska utföras.

  • Du som beviljats trygghetslarm ska erbjudas installation av larmet inom tre dagar från beslutsdatum. Larmet ska testas en gång per månad.

    Du som har ett trygghetslarm kan få hjälp om något oplanerat inträffar under dygnets alla timmar. Larmet är kopplat till kommunens hemtjänst. Men kom ihåg att trygghetslarmet inte är ett akutlarm. Vid plötslig sjukdom eller akuta besvär ska du alltid ringa nödnumret 112.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Blanketter och broschyrer

Äldreomsorgens nationella värdegrundPDF (pdf, 940.1 kB)

Det här lovar vi!PDF (pdf, 653.2 kB)

Lämna synpunkter och klagomål 

Granskad/Uppdaterad: 2015-12-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter