Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Nedgrävning av djur

Nedgrävning av döda djur utgör en risk för smittspridning. Vissa smittämnen är långlivade och kan finnas kvar i jorden många decennier. De flesta djur ska därför skickas för destruktion med undantag för sällskapsdjur.

Vilda djur

Vilda djur får lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om du misstänker att djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur som du måste skicka det till destruktion.

Sällskapsdjur

Hund, katt, minigris, dvärgget m. fl. får grävas ner på egen fastighet utan tillstånd under förutsättning att kommunens anvisningar följs. För att få kommunens anvisningar, ring till kundtjänst och fråga efter en miljöinspektör.

Produktionsdjur (tamdjur)

Ko, häst, gris, får, get, fjäderfä m. fl. ska transporteras till godkänd anläggning för destruktion. Transportören ska vara registrerad hos länsstyrelsen för att få transportera kadaver.
Nedgrävning av häst kan få ske men bara om EU lagstiftning och kommunens anvisningar följs och att platsen kan godkännas, se nedan.

Nedgrävning av häst får bara göras under vissa förutsättningar. Det är bara hästar som varit Nedgrävningen får inte medföra smittspridning till grundvattnet och människor. Vissa smittoämnen kan leva många årtionden i marken och därför måsta nedgrävningen göras enligt kommunens anvisningar.

Val av plats

 • Platsen väljs tillsamman med miljöinspektör. Boka tid med inspektör genom mail eller telefon (kontakta kundtjänst), skicka gärna karta på föreslagen plats.
 • Platsen ska vara; plan, torr och ensligt belägen.
 • Platsen ska ha långt ner till grundvattnet (minst 1 meter från hästkroppen i graven och vattnet nere i marken)
 • Avstånd till bostäder eller vattentäkter ska vara minst 200 meter
 • Avstånd till öppet vatten ska vara minst 100 meter
 • Avstånd till väg, fastighetsgräns eller dike ska vara minst 20 meter
 • Platsen bör vara på jordbruksfastighet

Platser där nedgrävning får EJ ske:

 • Inom detaljplanelagt område (bör ej heller grävas ner närmare än 500 m från detaljplanelagt område)
 • Inom vattenskyddsområde
 • Inom naturreservat
 • Inom Natura 2000-område
 • I gödselstack eller annan lagring för gödsel
 • Inom fuktiga/sanka områden

Anvisningar för nedgrävningen

 • Hästen får inte bära på någon smittsam sjukdom
 • För att veta var grundvattenytan är ska en grop som är minst 3,5 meter djup grävas. Gropen ska sen stå öppen i minst två dygn för att man ska kunna se var grundvattenytan finns.
 • Avståndet ska vara minst 1 meter från gravens botten till högsta grundvattennivå (markvattnet). Har vatten inte visat sig i gropen ska minst en meter massor läggas i botten i gropen innan kroppen läggs ned i gropen.
 • Hästkroppen ska täckas av minst 1,5 meter jordmassa.
 • Nedgrävning bör helst ske innan förruttnelsen har börjat. I väntan på nedgrävning ska kroppen täckas samt göras otillgänglig för vilda djur.
 • När hästkroppen ligger i graven bör kroppen kalkas innan återfyllning sker. Kalkning har en bakteriedödande effekt, för att kalkningen ska få önskad effekt ska det vara rikligt med kalk, dvs. hela kroppen ska täckas.
 • Täck gärna platsen med sten/stenblock så att djur hindras från att gräva upp den döda hästen.

Efter nedgrävning

 • Rengöring och desinficering måste göras noggrant av fordon, behållare och arbetsredskap som kommit i kontakt med kadavret.
 • Register ska föras! Det är den som ansvarar för nedgrävningen som ska föra register över denna nedgrävning (att det är en häst, mängd i kilo, datum och plats). Om nedgrävning sker på annans fastighet ska denna information också ges till berörd fastighetsägare. Denna information bör finnas med i fastighetens egenkontroll och följa med fastigheten vid en eventuell försäljning av fastigheten.
 • Platsen för nedgrävning bör ej bebyggas eller användas av människor eller djur.
 • Platsen bör ej brukas eller betas av djur platsen kan stängslas in så kan resten av området användas

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn