Detaljplaner

Pågående planärenden

Här kan du få mer information om detaljplaner vi arbetar med just nu.

Översikt södra hamngatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom planområdet samt att anlägga en gång- och cykelväg längs med den gamla järnvägen.

Samråd pågår mellan den 17 maj till 30 juni. Ett samrådsmöte kommer att hållas i CFLs foajé tisdagen den 28 maj klockan 17:00 – 20:00.

Synpunkter skickas till Bygg- och miljöförvaltningen via e-post, bygg.miljonamnden@soderhamn.se eller via post till: Söderhamns kommun, 826 32 Söderhamn. Du kan även lämna synpunkter vid samrådsmötet.

Märk e-post och brev med ”BMN Samråd – Detaljplan Södra Hamngatan.

 Samråd för detaljplanen för Simpan 1 m.fl. har hållits mellan 2019-01-03 till 2019- 01-24. Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutade 2019-04-23 att skicka ut förslaget för ny detaljplan på granskning. Granskningen hålls under perioden 2019-04-29 till 2019-05-20.

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, i foajén på Stadsbiblioteket samt i originalhandlingar hos Bygg- och miljöförvaltningen. Synpunkter kan lämnas till Bygg- och miljöförvaltningen på bygg.miljonamnd@soderhamn.se eller via post till Söderhamns kommun, Västra Storgatan 16, 826 32 Söderhamn. Märk e-post och brev med ”BMN Granskning – Detaljplan Simpan 1 m.fl."

Gladan 7, f.d.Hotell Linblomman

 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen inom planområdet från hotell till bostäder och centrumändamål.

Granskning för detaljplanen Gladan 7 pågår mellan 2 maj till 16 maj 2019. Handlingarna finns tillgängliga för granskning på kommunens hemsida, i foajén på Stadsbiblioteket samt i originalhandlingar hos Bygg- och miljöförvaltningen. Synpunkter kan lämnas till Bygg- och miljöförvaltningen på bygg.miljonamnd@soderhamn.se eller via post till Söderhamns kommun, Västra Storgatan 16, 826 32 Söderhamn. Märk e-post och brev med ”BMN Granskning 2 – Detaljplan Gladan 7”.

Planbeskrivning Gladan 7 Granskning 2
Plankarta Gladan 7 Granskning 2
Kvalitativ riskbedömning Vråken 9
Trafikbullerutredning aug 2018, Gladan 7
Linblomman Gladan 7 Trafikbullerberäkning Tillägg

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen på Norsen 1 för att möjliggöra för bostadsändamål. Nuvarande användning A (allmänt ändamål) ändras till B, S och C (bostäder, skola och centrum).

Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutade 2019-04-23 att skicka ut förslaget för ny detaljplan på samråd. Samråd hålls under perioden 2019-04-29 till 2019-05-20. Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, i foajén på Stadsbiblioteket samt i originalhandlingar hos Bygg- och miljöförvaltningen. Synpunkter kan lämnas till Bygg- och miljöförvaltningen på bygg.miljonamnd@soderhamn.se eller via post till Söderhamns kommun, Västra Storgatan 16, 826 32 Söderhamn. Märk e-post och brev med ”BMN Samråd – Detaljplan Norsen 1”.

Planbeskrivning Samråd Norsen 1
Plankarta Norsen 1

Lag kraft vunna detaljplaner

En detaljplan börjar gälla när kommunens beslut vunnit laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat. Här kan du se detaljplaner som vunnit laga kraft.

Myskje 4:72 f.d. Marma skola

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, bostäder och tillfällig vistelse inom planområdet.

Planbeskrivning Marma skola laga kraft
Plankarta Marma skola laga kraft

Skepparen 3

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsändamål samt förlänga parkmarken längs den södra delen av planområdet. I och med planändringen säkras Skepparen 1 och 5 från rivning samt är en varsamhetsbestämmelse satt där bebyggelsens karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner och fasadmaterial ska bibehållas.

Planbeskrivning Skepparen 3
Plankarta Skepparen 3 

Valhall 12

Syftet med detaljplanen är att ändra ändamålet från allmänt ändamål till teknisk anläggning. I nuläget överensstämmer inte det allmänna ändamålet till den faktiska användningen. Ingen fysisk förändring sker på platsen.

Planbeskrivning Valhall 12
Plankarta Valhall 12 

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
David Jansson
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn