Ny översiktsplan – Söderhamn 2040

Översiktsplanen för Söderhamn blickar mot år 2040 och är ett viktigt verktyg för en god miljö och hållbar utveckling. Den vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får användas. Den ska hållas aktuell och har gjorts mer detaljerad för tätorter och andra delområden. Samråd och hållbarhetsbedömning är viktiga delar i vår process för att ta fram en översiktsplan.

Förslaget till ny översiktsplan blickar drygt två decennier framåt, fram till år 2040. De övergripande målen är att Söderhamn ska vara en jämlik kommun som kan erbjuda attraktiva boende- och näringslivsmiljöer med god regional tillgänglighet. Genom att hushålla med våra naturresurser och agera mer energieffektivt ska kommunen bli klimatneutral och bli motståndskraftigare mot påfrestningar i miljön. Landsbygden ska erbjuda levande lokalsamhällen och Söderhamns stad en urban småstadskänsla. År 2040 är det fler som vistas i Söderhamns kommun. Söderhamn har en balanserad befolkningsstruktur med äldre, unga och vuxna. Här vill människor leva, verka och besöka! Här känns hemma.

I plan- och bygglagen står det att alla kommuner ska ha en övergripande översiktsplan. En översiktsplan är kommunens samlade strategi för att använda, utveckla och bevara mark, vatten och bebyggelse. Översiktsplanen är också kommunens verksamhetsövergripande visionsdokument.

Översiktsplanenen ger en riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt och vägleder beslut här och nu. Det betyder att den måste vara strategisk, långsiktig och samtidigt så pass konkret att den fungerar som styrdokument för handläggning av till exempel detaljplaner och bygglov.

Översiktsplanen handlar bland annat om frågor som var vi ska bygga, var nya vägar ska dras fram, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden och hur stads- och landsbygden på lång sikt ska utvecklas.

Översiktsplanen är vägledande för att styra och leda områdesbaserad planering samt ge en gemensam riktning för fördjupade översiktsplaner, planprogram, detaljplaner eller bygglov. Översiktsplanen påverkar och påverkas av andra styrdokument, som sektorsvisa program, riktlinjer och handlingsplaner.

Det är en lång process att ta fram en ny översiktsplan, i Söderhamn har vi arbetat så här:

Steg 1: Tidig dialog
Våren och sommaren 2016 genomfördes olika former av tidig dialog. Runtom i kommunen genomfördes tolv ortsdialoger samt en sommarturné som riktades mot specifika målgrupper och det fanns möjlighet att lämna idéer och förslag via webben.

Steg 2: Förslag tas fram
Kommunen tar fram ett förslag på ny översiktsplan, parallellt med en hållbarhetsbedömning där förslaget analyseras utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser utifrån FN:s globala mål.

Steg 3: Tyck till – förslaget var öppet för samråd
Mellan november 2017 och mars 2018 kunde du tycka till om planförslaget, då det var öppet för samråd.

Steg 4: Sammanställnig och chans att tycka till igen
Efter samrådet sammanställer vi alla synpunkter och justerar översiktsplanen till ett förbättrat förslag, som du kan tycka till om.

Steg 5: Beslut
Vi planerar att det slutliga förslaget ska gå till beslut under 2019.

I översiktsplanen är siktet inställt på år 2040, planen uppdateras och förnyas löpande.

Det finns en komplett översiktsplan på drygt 100 sidor och en kortare variant på 16 sidor, samt bilagor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Planingenjör/tf. verksamhetssamordnare
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
David Jansson
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn