Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Miljöfarlig verksamhet

Enligt miljöbalken, 9 kapitlet, 6 §, skall vissa typer av miljöfarliga verksamheter, så kallade C-anläggningar, anmälas till bygg- och miljöavdelningen innan verksamheten startar.

Exempel på miljöfarliga verksamheter

  • skjutbanor,
  • skrot- och avfallslagring,
  • fordonstvättar,
  • bensinstationer,
  • större värmepumpar,
  • motorsportbanor,
  • ytbehandling, t ex betning, fosfatering, trumling, vattenbaserad avfettning och blästring,
  • verkstadsindustri,
  • förbrukning av organiska lösningsmedel vid t ex målning eller rengöring/avfettning.

Anmälan skall göras i god tid (minst 6 veckor) innan verksamhetsstart, och lämnas in i två exemplar, varav det ena skickas till länsstyrelsen för kännedom. Om vi anser att anmälan behöver kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer frågan att hanteras av länsstyrelsen.
När anmälan är tillräckligt utredd lämnas ett skriftligt beslut, ev med föreläggande om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.
Blankett - Anmälan om miljöfarlig verksamhet

För handläggning av anmälan och tillsyn enligt miljöbalken tar bygg- och miljöavdelningen ut en miljötillsynsavgift. Avgiften varierar mellan olika verksamheter och kan vara en fast årlig avgift eller en timavgift.

Taxa miljöbalken och strålskyddslagen KF § 221-2016 med bilaga 2

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2019

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn