Mo förskola

Mo förskola, exteriör.

Mo förskola är belägen 14 kilometer från Söderhamn och ligger i en typisk jordbruksbygd med närhet till skog och sjö. Förskolan ligger i anslutning till Mo skola, vilket är fördelaktigt för bra samarbete och nyttjande av gemensamma lokaler som bibliotek och gymnastiksal.

Ort/kommundel: Mo, Mohed
Besöksadress: Blekarvägen 1
Storlek: Cirka 45 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Förskolan har tre avdelningar. Blåsippan där 1–2 åringarna går, Vitsippan för 2–3 åringarna och Mosippan för barn mellan 3–5 år. I arbetslagen arbetar cirka 10 barnskötare och förskollärare.

Vi använder vår natur och skog som lek- och lärande miljö. Större delen av året går vi flera gånger i veckan till en närliggande skog och leker samt tar tillvara naturens möjligheter till aktivt lärande. På vintern har vi tillgång till pulkabacke och skridskobana.

Vår innemiljö är inspirerande och inbjuder till olika sorters lek. Vi har skapat rum i rummen där olika teman erbjuds till exempel bygglek, roll-lek, spel och pussel, färg, form, skapande och rörelselek.

De senaste åren har Stenbergaskolan arbetat kring 4M som för oss står för; må bra, motivation, medarbetare, måluppfyllelse. Som en del i det arbetet har elevrådet gjort ett extra arbete kring elevinflytande. Grundskolan och grundsärskolan har satsat extra på att lyfta värdegrundsarbetet på skolan genom att förstärka mentorstid och systematiskt arbeta med värdegrundsbegrepp och vad de står för.

Vi samverkar med Mo skola. Det finns ett föräldraråd med representanter från föräldrar i skolan och förskolan, lärare från skolan och förskolan samt rektor och förskolechef. Vi träffas två gånger per termin och diskuterar och informerar om gemensamma frågor.

Vi har en gemensam krattkväll där barn, föräldrar och personal arbetar med att förbättra vår gård.

Under vårterminen går våra blivande förskoleklassbarn på besök i förskoleklassen med jämna mellanrum.

Vi samarbetar också med öppningar och stängningar, då barn och personal från fritids kommer till förskolan.

Föräldramöten

Minst en gång per termin bjuder förskolans pedagoger in till ett föräldramöte. På mötet informerar pedagogerna om vad som är på gång och vårdnadshavare och förskolans personal samverkar för att utveckla förskolans verksamhet.

Föräldraråd

Förskolechef och representanter från föräldragruppen träffas några gånger per år och diskuterar aktuella frågor som rör förskolan. Syftet är att ge möjlighet att påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller trivsel, arbetsmiljö och barnens lärande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2019

Kontakt Mo förskola

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till respektive avdelning via telefon eller sms.

Telefon
Avdelning Blåsippan & Vitsippan: 070-601 57 62

Avdelning Mosippan: 070-388 60 61

Rektor Pia Birgersson: 070-213 35 72, E-post rektor

Verksamhetschef förskola: 0270-7‌58 84

Postadress
Mo förskola
826 93 Söderhamn

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod (obligatoriskt)

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn