Trönö förskola

Barn som sitter på golvet.

Välkommen till Trönö förskola som ligger i en gammal skolbyggnad med stora fönster och högt till tak, cirka 20 kilometer från Söderhamns centrum.

Ort/kommundel: Trönö
Besöksadress: Lertagsvägen 1
Storlek: Cirka 20 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Förskolan har en avdelning med cirka 20 barn och 4 personal. Verksamheten har fyra stora rum varav ett är matrum med serveringskök. Maten tillagas på skolan som ligger bredvid.

Gymnastiksalen är vår närmsta granne liksom till Trönö lanthandel, kyrkan, Trönö idrottsplats och skogen. Fotbollsplanen som är skridskoplan på vintern ligger alldeles vid skolan och vi har skidspår som ligger i närheten. Förskolan har ett nära samarbete med förskoleklassen, skolan, fritidshemmet, Trönö IK och andra aktörer i bygden som leder till ett gemensamt engagemang för våra barn.

På Trönö förskola jobbar vi projekt- och temainriktat, utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Projektet/temat utmanas och fördjupas utifrån observation, dokumentation och reflektion.

Normer och värden – plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Utveckling och lärande – leken

Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla:

  • sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Vi vill få in många av läroplansmålen i leken. Vi vill att hundleken skall fungera som ett projektarbete där drama, skapande, språk, matematik, digitalisering och demokrati ingår.

Vi vill också genom leken utveckla bra värderingar och barnens förmågor att bli en bra medmänniska.

Daglig kontakt

Vårdnadshavarna är de viktigaste personerna för barnen. Därför är dialogen och det dagliga mötet mellan vårdnadshavare och personal en förutsättning för att personalen ska kunna ge barnen det de behöver på förskolan.

​Utvecklingssamtal

För att vårdnadshavaren ska få en helhetsbild av barnets utveckling och lärande så hålls minst ett utvecklingssamtal varje år.

Föräldramöten

En gång per år hålls föräldramöte på förskolan, då alla vårdnadshavare bjuds in. På föräldramötet samverkar vårdnadshavare och förskolans personal för att utveckla förskolans verksamhet.

Enkäter

Några gånger per år får vårdnadshavare möjlighet att ge synpunkter på verksamheten genom enkäter.

Föräldraråd

På förskolan finns ett föräldraråd som träffas två gånger per termin. På mötet deltar representanter från vårdnadshavare och förskolechef och syftet är att ge möjlighet att påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller trivsel, arbetsmiljö och barnens lärande.

Barnråd

En gång per månad hålls barnråd där barn och medarbetare deltar. Här tränar barnen på att uttrycka sina åsikter och att lyssna på andra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2019

Kontakt Trönö förskola

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till respektive avdelning via telefon eller sms

Telefon
Trönö förskola: 070-355 7723

Rektor Lotta Lemberg: 072-504 94 15, lotta.lemberg@soderhamn.se

Verksamhetschef förskola: 0270-758 84


Postadress
Trönö förskola
826 80 Söderhamn

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod på fakturan är obligatoriskt

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn