Entreprenörskap i skolan

Söderhamn har sedan 2006 arbetat aktivt med entreprenörskap i skolan. Syftet är att stärka barn och elever - utan att enbart fokusera på resultat - för att öka deras möjligheter att lyckas.

Syftet med entreprenörskap i förskola och skola är att stärka barn och elever till att – så långt det är möjligt – välja sin framtid och känna att de har möjlighet att lyckas. Vi stärker barns och ungas tro på sin egen förmåga och att de kan skapa själva. Därför uppmuntrar vi och tar till vara på initiativförmåga och kreativitet – det är viktigt att man från tidig ålder stimuleras till att det finns olika vägar att komma fram till lösningar. Det stärker barnenets problemlösningsförmåga.

Målet är också att stärka barnens och elevernas motivation, genom att uppmuntra och berömma processer och strävan i stället för att endast fokusera på resultat. Läraren använder sig exempelvis av formativ bedömning som verktyg, vilket innebär tydlig feedback som för lärandet framåt vid olika stadium i lärprocessen. Ett annat exempel är att eleverna får undervisa varandra, det är värdeskapande och stärker känslan av att det jag gör har betydelse för någon annan.

Utmanande undervisning är en framgångsfaktor som vi arbetar efter. Vi har haft många föreläsare inom området, bland annat den brittiske skolutvecklaren James Nottingham som har kommit med konkreta förslag för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö.

Vi strävar efter att ständigt anpassa och utveckla undervisningen samt att ge alla lärare insikt om effekten de har på elevernas lärande. Vi har satsat på stora utbildningssatsningar inom området där i stort sett alla pedagoger deltagit i utbildning kring entreprenörskap i skolan och värdeskapande arbete.

Historisk tillbakablick

Söderhamn var en av de första kommunerna i Sverige som började arbeta med entreprenörskap i skolan och värdeskapande arbete – redan 2006 skrevs det in i den politiska visionen (regeringens strategi kom 2009).

Arbetet har skett lokalt, regionalt och internationellt där bland annat projekt Drivkraft utsågs till Sveriges ambassadör i ett gemensamt arbete tillsammans med EU och OECD, där syftet var att sprida goda exempel om entreprenörskap till skolor runt om i Europa.

Broar mellan skolan och näringsliv

Under läsåret 2017/2018 har några elever från årskurs 9 på Norrtullskolan och Stenbergaskolan deltagit i ett projekt mellan skola och företag. Syftet var att öka samarbete dem emellan och ge eleverna ökad kunskap och förståelse för vilka olika yrkeskategorier det finns i företagen, samt ge företagen en chans att visa upp sina framtida behov av arbetskraft.

Företagen som deltagit är Sandvik och Vallviks bruk, under läsåret har eleverna besökt dessa fem gånger. Vid varje tillfälle så har eleverna fått en presentation av någon del av företaget och en uppgift att arbeta med och som redovisats vid nästa besök. Vid sista tillfället visade eleverna upp en slutpresentation av hela företaget på engelska. En grupp presenterade företaget i en powerpointpresentation och den andra gruppen hade gjort en film om företaget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Prao i grundskolan, åk 8 och 9

Praktikant och snickare ska använda såg och har hörselskydd på sig.

Våga ta ett kliv från skolan och rätt in i arbetslivet – under en vecka eller två! Prao i årskurs 8 och 9, handlar om att förbereda dig som elev för det arbetsliv som väntar och att upptäcka de möjligheter du har i ett framtida arbetsliv.

Prao är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och syftet är att ge dig som elev en första insyn till arbets- och näringslivet. Via praktik har du möjlighet att lära känna den arbetsmarknad du kommer att möta som vuxen. För många är det den första erfarenheten av arbetslivet och kan underlätta dina val av utbilding och yrke.

Prao är till för dig i högstadiet som går i årskurs 8 (vårterminen) och 9 (höstterminen). Du vistas på arbetsplatsen en vecka (måndag-fredag).

Vanliga frågor & svar om prao

Höstterminen 2019

Årskurs 9
Bergvik-vecka 40
Norrtullskolan – vecka 42, 9 C, 9 D och 9 E
Norrtullskolan - vecka 43, 9 A och 9 B
Stenberga-vecka 41 
Vågbroskolan – vecka 39

Vårterminen 2020

Årskurs 8
Bergvik vecka 20
Norrtullskolan-vecka 13, 8 A och 8 B
Norrtullskolan-vecka 14, 8 C och 8 D
Stenberga-vecka 17
Vågbro-vecka 19

Eleven söker själv sin plats i en platsbank som finns i Praktikplatsen.se

Du får endast ordna praktikplats själv om inte praoplatserna räcker till i platsbanken, men det får inte vara med vårdnadshavare eller någon nära anhörig. Om du ordnar prao-plats utanför kommunen, måste vårdnadshavare godkänna det.

Att ta kontakt med praktikplatsen i god tid är viktigt, detta för att komma överens om ett första möte och andra praktiska saker.

Praktik som förbereds ger mer utbyte. Du som ska ut på praktik får en förberedande information av studie- och yrkesvägledaren i skolan samt arbetsuppgifter från lärare som du ska arbeta med under praktiken.

Alla skolelever har fått busskort som gäller inom kommunen. Ingen annan reseersättning utgår, övriga resor får du stå för själv.

Du äter vanligtvis lunch på den skola som ligger närmast praktikplatsen. Om praktikplatsen ligger för långt ifrån någon skola kontaktas studie- och yrkesvägledaren för en matersättningsblankett. Den fylls i efter praktiktidens slut, återlämnas till studie- och yrkesvägledaren som ser till att ersättning kommer till din vårdnadshavares konto.

  • Du får arbeta högst 7 timmar per dag.
  • Du får inte börja före klockan 06:00 och inte sluta efter klockan 20:00.
  • Du får inte arbeta övertid.

Vanligtvis får du inte byta praktikplats, vid problem kontakta i första hand handledaren på arbetsplatsen och sedan studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Vid sjukdom eller annan frånvaro under praktiktiden kontakta både skolan och arbetsplatsen. Frånvaro från praktiken räknas som frånvaro från skolan.

Genom Söderhamns kommun är du som elev försäkrad under praktikperioden, skulle det inträffa en olycka, skada eller stöld, anmäl det till studie- och yrkesvägledare på skolan.

När praktiken är slut ska arbetsuppgifter du fått av lärare redovisas antingen som en inlämningsuppgift eller en muntlig presentation. Det anordnas även en mässa där du presenterar din praktikplats. Kommunens grundskolor och praktikarbetsplatserna är inbjudna, mässan är även öppen för allmänheten. Mässan äger rum på eller i anslutning till respektive skola.