Genuspedagogik

I kommunen finns en förskoleutvecklare på deltid där uppdraget som genuspedagog ingår. Uppdraget som genuspedagog är att utbilda och handleda i jämställdhet och genus för pedagoger i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Flickor och pojkar ska ges likvärdiga förutsättningar

Flickor och pojkar ska ges likvärdiga förutsättningar för att nå goda skolresultat. Det innebär bland annat att som lärare ge eleverna fler bilder av mäns, pojkars och kvinnors, flickors roller än det som traditionellt framställs i till exempel läroböcker, lekar, aktiviteter, sagor, sånger och ramsor. Eleverna ska få chans att fylla på med erfarenheter som ger möjlighet att utveckla nya och fler färdigheter. Genom att aktivera elevernas utveckling genusmedvetet stärks elevernas självkänsla och deras erfarenhetsvärld breddas. En medveten pedagogik som tar hänsyn till genusaspekten har betydelse för flickors och pojkars möjligheter och villkor i förskolan och skolan.

Webbplats för jämställd förskola och skola

Jämställd förskola och skolalänk till annan webbplats är en webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola. Den riktar sig till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling.

Vad menas med jämställdhet?

Med jämställdhet menas att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter, förutsättningar och villkor inom livets alla områden. Det handlar om mänskliga rättigheter!

Vad menas med genus?

Genus ger uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter om kvinnor och män som finns i samhället. Att beteckna rosa som en flickfärg och blått som en pojkfärg är ett exempel på hur vi skapar genus. Genus är inte statiskt utan förändras ständigt och ser olika ut i olika kulturer, tidsepoker och i olika delar av världen.

Vi formas till flickor, kvinnor, pojkar och män genom sociala och kulturella förväntningar och föreställningar. Det handlar om normer – osynliga regler, som kan begränsa oss olika beroende på vilket kön vi tillhör.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Prao i grundskolan, åk 8 och 9

Praktikant och snickare ska använda såg och har hörselskydd på sig.

Våga ta ett kliv från skolan och rätt in i arbetslivet – under en vecka eller två! Prao i årskurs 8 och 9, handlar om att förbereda dig som elev för det arbetsliv som väntar och att upptäcka de möjligheter du har i ett framtida arbetsliv.

Prao är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och syftet är att ge dig som elev en första insyn till arbets- och näringslivet. Via praktik har du möjlighet att lära känna den arbetsmarknad du kommer att möta som vuxen. För många är det den första erfarenheten av arbetslivet och kan underlätta dina val av utbilding och yrke.

Prao är till för dig i högstadiet som går i årskurs 8 (vårterminen) och 9 (höstterminen). Du vistas på arbetsplatsen en vecka (måndag-fredag).

Vanliga frågor & svar om prao

Höstterminen 2019

Årskurs 9
Bergvik-vecka 40
Norrtullskolan – vecka 42, 9 C, 9 D och 9 E
Norrtullskolan - vecka 43, 9 A och 9 B
Stenberga-vecka 41 
Vågbroskolan – vecka 39

Vårterminen 2020

Årskurs 8
Bergvik vecka 20
Norrtullskolan-vecka 13, 8 A och 8 B
Norrtullskolan-vecka 14, 8 C och 8 D
Stenberga-vecka 17
Vågbro-vecka 19

Eleven söker själv sin plats i en platsbank som finns i Praktikplatsen.se

Du får endast ordna praktikplats själv om inte praoplatserna räcker till i platsbanken, men det får inte vara med vårdnadshavare eller någon nära anhörig. Om du ordnar prao-plats utanför kommunen, måste vårdnadshavare godkänna det.

Att ta kontakt med praktikplatsen i god tid är viktigt, detta för att komma överens om ett första möte och andra praktiska saker.

Praktik som förbereds ger mer utbyte. Du som ska ut på praktik får en förberedande information av studie- och yrkesvägledaren i skolan samt arbetsuppgifter från lärare som du ska arbeta med under praktiken.

Alla skolelever har fått busskort som gäller inom kommunen. Ingen annan reseersättning utgår, övriga resor får du stå för själv.

Du äter vanligtvis lunch på den skola som ligger närmast praktikplatsen. Om praktikplatsen ligger för långt ifrån någon skola kontaktas studie- och yrkesvägledaren för en matersättningsblankett. Den fylls i efter praktiktidens slut, återlämnas till studie- och yrkesvägledaren som ser till att ersättning kommer till din vårdnadshavares konto.

  • Du får arbeta högst 7 timmar per dag.
  • Du får inte börja före klockan 06:00 och inte sluta efter klockan 20:00.
  • Du får inte arbeta övertid.

Vanligtvis får du inte byta praktikplats, vid problem kontakta i första hand handledaren på arbetsplatsen och sedan studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Vid sjukdom eller annan frånvaro under praktiktiden kontakta både skolan och arbetsplatsen. Frånvaro från praktiken räknas som frånvaro från skolan.

Genom Söderhamns kommun är du som elev försäkrad under praktikperioden, skulle det inträffa en olycka, skada eller stöld, anmäl det till studie- och yrkesvägledare på skolan.

När praktiken är slut ska arbetsuppgifter du fått av lärare redovisas antingen som en inlämningsuppgift eller en muntlig presentation. Det anordnas även en mässa där du presenterar din praktikplats. Kommunens grundskolor och praktikarbetsplatserna är inbjudna, mässan är även öppen för allmänheten. Mässan äger rum på eller i anslutning till respektive skola.