$topImageLink.description Söderhamns kommuns startsida

Inflytande

Barns inflytande

"I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten."

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010)

Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010)

Så här arbetar vi med barns inflytande och samverkan mellan förskola och hem på Nymåla förskola

Föräldramöten

Varje år hålls föräldramöte för föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan. Där presenteras personal och förskolechef och information ges om organisationen, förskolans rutiner och verksamhet.

Föräldraråd

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter från varje avdelning på förskolan och förskolechef. Föräldrarepresentanterna utses på föräldramötet. Förskolechefen bjuder in till föräldrarådet en gång per termin. Minnesanteckningar förs på varje möte och redovisas i form av protokoll som sätts upp i entrén på varje avdelning.

Barnråd

En gång i månaden träffar förskolechef barnrådet. Barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin vardag på förskolan. Det handlar om barnens inflytande och rådet pratar om miljö och trivsel.

Övrig samverkan

Samverkan med vårdnadshavare

Samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare sker genom

  • Samtal vid lämning och hämtning av barnen
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Information och dokumentation synligt i hallen
  • Ibland skickas informationsblad hem från förskolan.

Samverkan med skolan

Mot slutet av vårterminen samarbetar vi med skolan för att övergången till förskoleklass för blivande sexåringarna ska gå så bra som möjligt. Barnen får besöka skolan och träffa personalen, äta i matsalen och träffa de äldre barnen.

Vi samarbetar med grundskolan, gymnasiet och högskolan som har praktikanter hos oss. I Söderhamns kommun får alla som går i årskurs 8 prova på att praktisera. Praktikperioden mynnar ut i en företagsmässa på Kulturens hus.

Förskolenätverk

Nymåla förskola ingår i ett förskolenätverk. I varje grupp ingår pedagoger från olika förskolor som träffas 2-3 gånger/termin för att diskutera förhållningssätt och arbetssätt i förskolan. Det handlar om att inspirera varandra, utbyta erfarenheter och ideer samt diskutera pedagogiska ämnen. 

Kontakt

Kundtjänst
Telefon
0270-750 00

Besöksadress
Nymålavägen 6
826 60 Söderhamn

Öppettider: 06:30-18.30

Avdelningar
Tärnan 072-551 19 01
Fyren 072-549 94 48
Pricken 072-550 96 67 Ankaret 072-713 0 224 Trossen 072-551 42 37
Före 07.30 och efter 16.30
ring 072-5499448.

Uppdaterad: 2017-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Hudiksvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ovanåkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ljusdallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Nordanstiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster