Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Klicka på bilden för att öppna klickbar karta.

Klicka på bilden för att öppna klickbar karta.

Beslut om centrum i augusti

Ett omarbetat förslag till Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum går till politiska beslut i augusti. Centralt i planprogrammet är utvecklingen av promenadstråk, mötesplatser, parker och bostäder.

- Vi har tagit till oss de synpunkter som kom in under vårens samråd och arbetat om delar av programmet. Många människor hade till exempel synpunkter på inre hamnen. Där föreslår vi en egen fördjupning för att utreda bland annat hur vi kan bygga bostäder, berättar infrastrukturstrateg Johnny Olofsson som är projektledare för centrumutvecklingen.

Några av de stora förändringarna i det nya förslaget

  • Punkthusen vid inre hamnen utgår.
  • Utvecklingen av inre hamnen kräver en egen fördjupning, till exempel att kunna bygga på norra sidan av ån.
  • Södra Hamngatan ligger kvar i befintlig sträckning. Nya kantparkeringar på norra sidan av gatan, nya parkeringar på södra sidan i mån av utrymme.
  • Förtydliga utvecklingen av Köpmantorget i förhållande till den fördjupade översiktsplanen för stadskärnan. Prioritera bebyggelse för bostäder, handel och offentlig verksamhet framför bebyggelse för offentlig verksamhet.

- Programförslaget ger centrum möjlighet att växa och ökar attraktionskraften. Vi får en samlad bild av hur bebyggelsen kan utvecklas och centrumkärnan kan kompletteras med flera kvaliteter, menar Johnny Olofsson.

Människan i fokus

En central del i planprogrammet är utvecklingen av promenadstråk, mötesplatser och parker. Dessutom föreslås ett tillskott på cirka 200 nya lägenheter i centrum.

- Under samrådstiden framkom att det finns intresse för fler centrumnära bostäder i Söderhamn. På södra sidan av ån är det lite svårare att bygga, på norra sidan finns fler möjligheter, säger Johnny Olofsson.

Infrastrukturen prioriterar i planprogrammet fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Till exempel föreslås delar av Norra Hamngatan bli lågfartsgata med minskat antal parkeringsplatser längs gatan.

Idag finns cirka 810 parkeringsplatser inom planområdet. I planprogrammet föreslås att det ska vara cirka 770 parkeringsplatser, med färre p-platser på Norra Hamngatan och Köpmantorget, men nya kantparkeringar längs Södra Hamngatan.

Detaljplanering innan genomförande

Planprogramet föreslår ett stort antal åtgärder i centrum åren 2015 - 2019. Det är svårt att peka ut precisa årtal. I tabellen i planprogramet listas de mest tydliga förslagen. Ambitionen är att dessa åtgärder (blå och grön markering) ska kunna genomföras fram till 2019.

- Hur åtgärderna rent praktiskt ska se ut får klarläggas i fortsatt detaljplanering. Just nu kan vi ge en grov uppskattning av hur mycket åtgärder kan komma att kosta, säger Johnny Olofsson.

I detaljplaneringen kan utformning av gaturum och torg utredas och preciseras och kommunen kan föra ytterligare dialog med medborgarna. Där kan också den slutgiltiga kostnaden för åtgärder preciseras.

Beslut om programmet augusti 2015

I augusti går det aktuella förslaget till Planprogram för Söderhamns centrum för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Planprogram

Granskad/Uppdaterad: 2015-10-05

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter