Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
enskild väg

Kommunala bidrag till enskild väghållning

Bidrag för enskild väg söker du senast den 30 april varje år. Följande kriterier gäller för kommunalt bidrag till enskild väg.

A. Underhåll

1. Statsbidragsberättigade enskilda vägar Kommunalt bidrag utgår med nedan angivna procent på den underhållskostnad som godkänts för statsbidrag.

Vägbidrag

Vägkategori

Funktion

Bidrag i %

A

Väg för fast boende inom landsbygdsområde. Trafik som alstras från bebodda och verksamma jordbruk hänförs till denna kategori.

20

B

Väg för fast boende inom ”byggnadsplanelagt” område eller motsvarande.

45

C

Väg för genomfartstrafik som till övervägande del alstras av andra än den som bor utmed vägen eller har delaktighet i väghållningen samt att årsdygnstrafiken är större är 25 fordon.

15

D

Väg för det rörliga friluftlivet. Trafik som alstras av verksamhet (typ skidlift, restaurang, hotell, turism, kiosk och souvenirhandel mm) som är föranledd eller beroende av det rörliga friluftlivet hänförs till denna kategori.

10

E

Väg för fritidsbebyggelse inom deltaljplanelagt område eller motsvarande som samlar upp utfarter för minst 25 fritidshus.

10

F

Väg för näringsliv där trafiken alstras såväl inom som utanför vägens influensområde samt att årsdygnstrafiken är större än 25 fordon.

10

Bidraget utbetalas en gång om året, sedan kommunen erhållit uppgift från Vägverket om den för statsbidrag godkända underhållskostnaden.

2. Icke statsbidragberättigade enskilda vägar för permanent bebyggelse
Kommunalt bidrag utgår med verklig underhållskostnad intill högsta belopp av 5,30 kr meter/väg.Beloppet skall årligen justeras efter Vägverkets index för underhållsbidrag.Villkor för bidrag är att underhållet gäller väg till minst tre permanent bebodda fastigheter och att någon form av vägsammanslutning finns eller att väghållarna upprättar skriftlig överenskommelse om fördelningsgrunderna för underhållskostnaderna som ej täcks av bidraget samt utser ombud, som skall ansvarar för underhållet och mottaga bidraget.Bidraget utbetalas en gång om året, sedan av väghållarnas revisorer eller på annat sätt bestyrkt kostnadsredovisning av underhållskostnaden för utgången räkenskapsår (föregående kalenderår) tillställts kommunen och godkänts.För att bidrag skall utgå skall ansökan vara inlämnad senast 30 april året efter det år ansökan avser.

3. Icke stadsbidragsberättigade enskilda utfartsvägar för permanent bebodda fastigheter.
Bidrag utgår med 1,70 kr meter/väg. Beloppet skall årligen justeras efter Vägverkets index för underhållsbidrag.Bidrag utgår endast till vägar med en längd av 200 meter och däröver.Bidraget utbetalas en gång om året för föregående kalenderår efter att ansökan som godkäntsFör att bidrag skall utgå skall ansökan vara inlämnad senast den 30 april året efter det år ansökan avser.

4. Övriga vägar (skogsbilvägar, icke statsbidragsberättigade fritidsvägar mm)
Kommunalt bidrag utgår ej. Bidrag kan dock prövas från fall till fall.

5. Övrigt
I de fall då enskild väg har delvis sträckning inom annan kommun skall bidragets storlek utgå i förhållande till det andelstal eller kostnadsdel som åsatts väghållarna inom den egna kommunen.Med underhållskostnader, för den kommunala bidragsgivningen, avses väghållarnas kostnader för att på ett tillfredsställande sätt underhålla vägen samt hålla de fri från snö och is i den omfattning som krävs för biltrafik samt väghållarnas administrations- och räntekostnader.

B.Byggande och iståndsättning

1. Statsbidragsberättigade enskilda vägar för permanent bebyggelse.
Bidrag utgår med 20 % av den av Vägverket godkända kostnaden för statsbidrag.För oljegrus eller annan beläggning av vägar med hög trafikintensitet kan bidrag utgå enligt pkt 2 nedan i de fall statsbidrag ej kan erhållas.
2. Icke statsbidragsberättigade enskilda vägar för permanent bebyggelse.
Bidrag utgår efter prövning med högst 45 % av den verkliga av kommunen godkända anläggningskostnadenVillkor för bidrag är att anläggningen gäller väg till minst tre permanent bebodda fastigheter och att vägsammanslutning finns eller att väghållarna upprättar skriftlig överenskommelse om fördelningsgrunderna för de anläggningskostnader som ej täcks av det kommunala bidraget samt utser ombud, som skall ansvara för anläggningsarbetet och mottaga bidraget.
3. Enskilda utfartsvägar, skogsbilvägar och fritidsvägar, förrättningar, projektering mm.K
ommunalt bidrag utgår ej. Bidrag kan dock prövas från fall till fall.
4. Särskilda villkor
För bidragsansökningar avseende pkt 1 och 2 ovan inkomna före 1 februari 1995 och där arbetet påbörjats före den 1 september 1995, skall bidrag utgå enligt de tidigare bidragsnormerna som antagits av kommunfullmäktige 1988-12-19.

C. Allmänna villkor

Vägar för vilka kommunalt bidrag utgår får ej avstängas för trafik annat än under tjällossningsperiod.

D. Ansvar och beslut

Tekniska nämnden skall ha tillsyn över verksamheten under beaktande av syftet att främja en godtagbar standard för den enskilda väghållning, som i första hand betjänar den permanenta bebyggelsen.Nämnden skall också inom ramen för anslagna medel på kommunens vägnar besluta om bidrag till underhåll, anläggning och iståndsättning samt avgöra erforderliga tolkningsfrågor.

E. Tolkningsregler till punkt A

Nedanstående gäller för väg som nyttjas av 3 eller flera permanent bebodda fastigheter.1. Där vägen slutar vid sista fastigheten skall bidragsberättigad väglängd räknas till näst sista fastighetens anslutning.2. Där vägen fortsätter förbi sista fastigheten exempelvis såsom skogsbilväg, fritidsväg e.d skall bidragsberättigad väglängd räknas till sista fastighetens anslutning.3. Där vägen ansluter i 2 punkter och där hela vägen nyttjas skall bidrag utgå för hela väglängden.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Ansökningsblanketter

Ansökan görs senast 30 april varje år.
Gå till e-tjänster och blanketter.

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter