Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Förutsättningar för kommunala bidrag

I bestämmelserna används beteckningen "förening" som ett samlingsbegrepp för olika lokala organisationer, kretsar, avdelningar, klubbar etc.

Bidrag kan utgå till förening som uppfyller följande villkor avseende ideell förening:

 • att föreningen har egen verksamhet och säte och stämma i Söderhamns kommun
 • att föreningen har antagna stadgar, vald styrelse, ett namn, revisorer, samt eget bankgirokonto, plusgirokonto eller motsvarande.
 • att föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar
 • att arbetsinsatserna huvudsakligen skall utföras av medlemmarna på frivillig väg
 • att föreningen har ett allmännyttigt ändamål i överensstämmelse med målsättningen i dessa normer
 • att föreningen inte främjar medlemmarnas ekonomiska intressen
 • att föreningens inkomster används i det ideella arbetet

Kultur- och samhällsservicesnämnden har möjlighet att anta handläggnings-rutiner som komplement till dessa bestämmelser.

Medlemskap

 • För att vara berättigad till kommunalt bidrag skall:
  föreningen ha minst 15 medlemmar som erlagt fastställd medlemsavgift.
 • medlem vara individuellt ansluten och upptagen i medlemsförteckning
 • medlem ha rätt att deltaga i föreningens möten och påverka beslut rörande målsättning och verksamhet inom föreningen.

OBS! Den som betalar en avgift (entré-, kurs- anmälningsavgift eller rabattkort etc) och färmed erhåller medlemskap av mer tillfällig natur betraktas inte som medlem.

Ej bidragsberättigade föreningar

Undantagna från bidrag enligt dessa bestämmelser är riksorganisationer, läns- eller distriktsorganisationer, frikyrkoförsamlingar, föreningar knutna till skolan, ekonomiska föreningar, politiska vuxenföreningar, företagsklubbar, föräldraföreningar, villaföreningar, hyresgästföreningar samt föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlems yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen.

Förening som får kommunalt verksamhetsstöd i annan ordning kan inte få bidrag till samma verksamhetsform enligt dessa bestämmelser.

Ansökan

All ansökan om kommunala bidrag görs av föreningens huvudstyrelse på fastställt formulär. Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida samt hos Kultur- och samhällsservicesförvaltningen.

De uppgifter som ligger till grund för ansökan skall föreningen förvara i minst 4 år. Det gäller verksamhetsberättelse med resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, närvarokort för lokalt aktivitetsbidrag, protokoll eller andra handlingar som ligger till grund för ansökan till de olika bidragsformerna.

För sent inkommen ansökan kan innebära att bidrag inte utbetalas, eller begränsas.

Särskild prövning

Förening som inte uppfyller kraven för kommunalt bidrag kan hos kultur- och samhällsservicenämnden ansöka om särskild prövning. Föreningens ansökan prövas från fall till fall efter arten och omfattningen av den verksamhet som föreningen bedriver inom kommunen.

Granskning av verksamheten

Förening som beviljats kommunalt bidrag, har skyldighet att medge kommunen och dess revisorer att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar, så att dessa granskas på det sätt som kultur- och samhällsutvecklingsnämnden bestämmer, men med den begränsningen att skyddet för enskilds åsiktsfrihet enligt grundlagen inte åsidosätts.

OBS! Missbruk eller uppsåtligt lämnande av oriktiga uppgifter i ansökan om kommunalt bidrag medför att föreningen avstängs från bidrag eller att bidrag begränsas.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter