Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ord och begrepp

Under årens lopp kommer nya ord till i det svenska språket medan andra ord får ny betydelse.
Här ser du ett urval av ord och begrepp som används i lagtext, politiska beslut och därmed även av personal som arbetar med dessa frågor.

Dessa ord slår inte alltid igenom bland medborgarna. "På stan" och även i verksamheterna används fortfarande de gamla orden ibland.

Därför gör vi ett försök att reda ut en del ord och begrepp, så att Du som medborgare ska förstå vad som menas när Du läser kommunala handlingar, styrdokument, information med mera.

Begrepp

Benämns i "folkmun"

Dagbarnvårdare

Dagmamma

Pedagogisk omsorg

Dagmamma, familjedaghem

Fritidshem

Fritids

Förskola

Dagis, daghem

Fristående regi

Privat regi, enskild regi

Förskoleklass

Förskola, 6-års, lekis, deltidsförskola

Årskurs 1-9

Årskurs 1-9, har under en period benämnts skolår 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antimobbingplan, mobbingplan, likabehandlingsplan

Meritvärde

Summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg.

 

Förklaring av facktermer

Inom förskola och skola används flera facktermer som inte alltid är lätta att förstå. Här förklarar vi några.

Individuella utvecklingsplaner (IUP)

Individuella utvecklingsplaner ska finnas för varje barn och elev inom förskola, grundskola och grundsärskola. Syftet är att utifrån barnets/elevens förmåga:

  • Öka kunskapen om och inflytandet över det egna lärandet och den egna utvecklingen
  • Öka möjligheten att ta ansvar för och påverka sitt lärande
  • Konkret beskriva en utveckling i riktning mot målen
  • Stärka barnets/elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen
  • Skapa kontinuitet vid byten av lärare/pedagog, grupp och skola

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är ett redskap för lärare, annan skolpersonal och rektorer i arbetet med att stödja en elev i behov av särskilt stöd, så att eleven får förutsättningar att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen och nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

För att åtgärdsprogrammet ska bli bra ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet.

Rektor har alltid ansvaret för att ett åtgärdsprogram upprättas även om vårdnadshavarna motsätter sig detta.

Beslut om åtgärdsprogram går att överklaga.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska finnas för alla barn och elever inom förskola, grundskola och grundsärskola. Syftet är att ta tillvara barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Planen ska ta sikte på rutiner för akuta situationer, verksamhetens förebyggande och uppföljande arbete.

Planen ska upprättas, följas upp och utvärderas tillsammans med barnen och eleverna varje år. Elevernas delaktighet är en förutsättning för att planen ska bli bra.

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter