Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Studie- och yrkesvägledningens verksamhetsidé 

Verksamhetsidé för Studie- och yrkesvägledningen inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde i Söderhamns kommun

Verksamhetsidé för Syv

Bakgrund

Det pågår en revolutionerande förändring av vårt samhälle. Allt fler komplexa strukturer tillkommer. Yrkesfunktioner tillkommer och försvinner. Detta ställer höga krav på skolan i samverkan med arbetsliv, utbildningsväsendet och det omgivande samhället. Det gäller att ge eleverna kunskaper och erfarenheter som grund för sina personliga val av framtid. Både den enskilda individen och hela samhället gynnas av att eleverna är väl förberedda när de ska göra sina studie- och yrkesval.

Uppdraget

Uppdraget är att genomföra det staten genom skollag, läroplaner samt skolverkets Allmänna råd ålägger huvudmannen. I och med skollagens krav på studie- och yrkesvägledning från och med åk 1 i grundskolan utvidgas och förtydligas uppdraget.

Inledning

Verksamhetsplanen ska ge ett övergripande syfte och mål med studie- och yrkesvägledningen. Verksamhetsplanen bygger på Skollagen, Skolförordningar, Läroplaner och de Allmänna råden och skall utgöra ett stöd för det lokala arbetet med vägledningsfrågor. I de Allmänna råden tydliggörs att det är rektor som ger riktlinjer och förutsättningar för pedagoger och studie- och yrkesvägledare, till att ge eleven goda förutsättningar för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Vision
Varje elev lämnar skolan som trygga individer, redo att göra val och välja studier och yrken i framtiden!
Detta når vi genom
:

Tydliga mål för verksamheten

 • SYV i undervisningen
 • Engagerade skolledare och pedagoger
 • Professionella vägledare

Syftet med en förvaltningsövergripande verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledningen är att:

 • garantera alla elever likvärdig kvalificerad vägledning, information och undervisning i kunskapsområdet val, väljande och vägledning under hela skoltiden
 • alla i skolan arbetar aktivt, medvetet, kompensatoriskt och normkritiskt avseende de bakgrundsfaktorer som begränsar barn och ungdomars val och väljande. Det gäller genus, etnicitet, kultur, socioekonomisk bakgrund, geografisk hemvist m m
 • på ett övergripande sätt kunna följa upp och utvärdera studie- och yrkesvägledningen

Mål för studie- och yrkesvägledningen.

Alla elever har de kunskaper om arbets-/yrkeslivet och utbildningsväsendet som krävs för att göra väl underbyggda val utifrån ålder och mognad.

 • Alla elever kan göra sina studie- och yrkesval utan att begränsas av kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet o kultur, funktionshinder, sexuell läggning eller geografisk hemvist.
 • All pedagogisk personal, under ledning av rektor, arbetar efter Skolverkets allmänna råd för arbete med studie och yrkesvägledning.
 • Alla skolor har ett SYV-råd som stöd för arbetet med Studie- och yrkesvägledning i undervisningen (SYViU)
 • Studie- och yrkesvägledningen ska konkretiseras i en arbetsplan på respektive skola. Arbetsplanen utvärderas och revideras årligen.

Studie-och yrkesvägledarens uppdrag

 • Att tillsammans med skolans personal, på rektors uppdrag, utforma skolans arbetsplan för vägledningsarbetet. (vid bemärkelse)*
 • Att på rektors uppdrag fungera som stöd vid bildandet av skolans SYV-råd. (vid bemärkelse)*
 • Att tillsammans med skolans personal stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter och därigenom komma fram till individuella val beträffande studie- och yrkesvägar. (vid bemärkelse)*
 • Att informera och vägleda våra elever och deras vårdnadshavare inför fortsatta studier och framtida yrkesval. (snäv bemärkelse)**

* Vägledning i vid bemärkelse, dvs all den verksamhet som skolan erbjuder eleverna som förberedelse för framtida val.
** Vägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie-och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt eller i grupp.

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn Besöksadress: V Storg 16-18 Ttfn 0270-752 79, 752 81 Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Kontaktuppgifter

Erik Björk
Versamhetschef
Tel 0270-759 62

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter