پناهندگی و سلامت مهاجران

دفتر پناهندگی وسلامت مهاجران، مسئول انجام بررسی های بهداشتی برای همه پناهجویان و مهاجران که به استان(ولایت) یوله بوری Gävlebors län آمده اند، میباشد.

کسانی که دارای حق معاینه صحی (پزشکی) هستند عبارت اند از: پناهجویان، پناهندگان سهمیه بندی شده، کودکان زیر 18 سال، خانواده های مهاجرین، کارگران مهاجر، محصلین ونیز پناهندگان پنهان، که از پولیس خود را مخفی میکنند.

مهاجران غیرقانونی و کسانی که دارای ویزای توریستی اند، که بیش از 3 ماه معتبر می باشد، همه این افراد میتوانند به داکتر‏مراجعه‌ کنند.

کنترل صحی جهت صحت مندی شما و تشخیص دادن نوع بیماری و جلوگیری از سرایت و گسترش انواع مریضی خطر ناک میکروبی به دیگران و ارائه واکسن برای همه، امریست مهم ولازمی.

کنترل و معاینات صحی در کلنیک برای شما رایگان میباشد. مترجمین همیشه ازطریق تلیفون و یا به صورت حضوری ، فرد را همراهی میکنند.

دراینجا معلومات بیشتری است External link, opens in new window.

نقشه: پناهندگی و سلامت مهاجران External link, opens in new window.

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.