خدمات رسانی در منزل

خدمات خانگی برای کسانی که درمنزل شان به کمک ومراقبت نیازدارند میباشد.
سرویس دهی درخانه شامل مثلا خرید مواد خوراکی وضروری برای مصارف روزمره، نظافت وپاک کاری خانه، وشستن لباس افراد نیازمند میباشد.
همچنین این کمک ها میتواند شخصی باشد، مانند حمام دادن، لباس پوشاندن،‌ دادن دوا برای افراد مریض درزمان مشخص شده طبق نظریات داکتران معالج برای افراد مریض وسالمند میباشد.
این کمک ها وخدمات شامل هزینه های متفاوت میباشد، بستگی به نوع کمک انجام شده دارد، که چه مقدارزمان دربرگرفته ویا چه نوع خدمات انجام شده است.
یک کارمند ازطرف شاروالی نوع خدمات رسانی به افراد نیازمند را بررسی وهزینه آنرا برآورد میکند، که توسط چه کسی درچه درزمان چگونه کمکی انجام داده شده، تعداد زمان وهزینه آنرامحاسبه میکند وفرم آنرا برای دفتر حسابدار خدمات رسانی میفرستد.

فرم برای بررسی خدمات رسانی در منزل External link, opens in new window.

همچنین امکانات لازم مخصوص افراد نیازمند ومعلول از قبیل! صندلی حمام، عصا برای قدم زدن وبالشت طبی که "مخصوص معلولین" میباشد دراین جا مودجود است.
افراد معلول میتواند برای ایجاد تغییرات درداخل منزل خودش از شاروالی درخواست کمک هزینه کند.
 

اگر شما سوالی دارید لطفا مستقیم با ”Omvårdnad Direkt”
تماس بگیرید.

روزهای دوشنبه تا جمعه: 16:30-08:00

 تلیفون: 027075656

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.