کتاب به زبانهای مختلف

معمولا شما می توانید یک کتاب را به مدت چهار هفته به طور امانت دریافت کنید. فلم ومجلات وروز نامه را به مدت زمان ‍‍کوتاه تردریافت خواهید ‍کرد. در زمان در یافت امانت ی‍ک قبض نیز دریافت می‍کنید. درین قبض مدت زمان امانت داری تان نیز درج شده است.

درکتابخانه برای ارائه اطلاعات بطور مداوم ی‍ک پرسنل حضور دارد. شما میتوانید از ایشان سوال نموده، برای جستجوو یافتن ‍کتاب ، فلم ، سی دی وغیره اطلاعات مورد نیاز تان درخواست ‍کمک نمایید.ا
ما‍کتابهای متعدد به زبانهای مختلف داریم. همچنین شما می توانید پیشنهاد نمایید کتابهای را ‍که دوست دارید، ‍مامیخواهیم برای کتابخانه خریداری نماییم. نشریه ها وروزنامه نیزبه زبانهای مختلف در کتابخانه موجود است . همچنین شما میتوانید توسط یک کامپییوترروز نامه را مطالعه نمایید، پرسونل کتابخانه طریقه استفاده از کامپیوتررا نیز شما را نشان خواهد ‍ داد.

‍کتاب برای آموزش موتروانی، به چندین زبان های مختلف انگیسی، روسی، عربی ، فارسی وسایر زبانها، همچنین ‍کتاب مذ‍‍ کوربه زبان ساده ترسویدنی نیز موجوداست.

‍دراینجا کتابهای متعد د و ساده تر موجود است، اگر شما می خواهید آسان تر زبان سویدنی را بیاموزید. بسیاری که می خواهنداین کتاب هارا مطالعه کند، میتوانندآنرا رابه امانت یگیرند، شما کتاب مورد نیازتانرا را قبلا رزو‍نما یید.