مشاورمصرف کننده

راهنمایی مصرف کننده: درمورد قوانین مصرف شمارا کمک میکند.

دراینجا شما میتوانید درمورد حقوق وتعهدات قانونی مصرف کننده اطلاعات دریافت کنید.

هچنین شما میتوانیددرمورد بعضی قرارداد ها، شکایات بین افراد وفروشگاه ها یا شرکت ها راهنمایی های لازم رادریافت کنید.

مشاوران مصرفی درشهر سودیرهامن، درکتاب خانه حضوردارند شما میتوانید با تلیفون نمبر(027075340) تماس گرفته، یا یک ایمیل به آدرس زیرارسال نموده، یک نوبت ملاقات برای تان رزوکرده درمورد مشکلات تان با مشاور مصرف صحبت نمایید.

فیلم: مصرف کننده جدید در سوئد External link, opens in new window.