نقشه: محل آب بازی

درمحدوده شاروالی سودیرهامن چندین استخر آب بازی سرپوشیده واستخرآب بازی درفضای باز، وهمچنین مکان های مختلف برای آب بازی درکنار دریا ها ودریاچه ها وجود دارد. برای باز دید از آنها بر روی نقشه کلیک کنید.