کار و آموزش حرفه

درین مکان آگاهی واطلاعات درموارد مختلف: مراقبت ازکودکان ، مدارس ، آموزش زبان سویدنی برای بزرگسالان وزبان سویدنی برای مهاجرین (SFI ) در شهرسودیرهامن ارایه میشود.

همچنین درین جا درمورد بازارکار درشهرسودیرهامن آگاهی پیدامیکنید.

با دیدن یگ فلم درمورمکتب سویدنی شروع میکنید. External link, opens in new window.