آموزش بزرگسالان

درشهر سودیرهامن آموزش برای بزرگسالان در همه سطوح موجود است.
مرکز آموزش زبان سویدنی بصورت خیلی انعطاف پذیربنام SFI ( زبان سویدنی برای مهاجرین) که محل تجمع افراد بوده و بروی همه تازه واردان باز می باشد، جهت آموزش بزرگسالان مد نظر گرفته شده است.
کسانیکه تحصیلات شانرا در سطوح ابتدایی، متوسطه ولیسه به اتمام نرسانیده اند، میتوانند تحصیلات شان را درینجا تکمیل نموده وفارغ تحصیل شوند.
دراین مرکز( زبان سویدنی برای مهاجرین) میتوانید یک ضمینه برای دریافت کار یا آموزش های تخنیکی، همچنین برای ادامه ی تحصیل تا رسیدن به درجه تحصیلات عالی ودانشگاهی نیزبدست آورید.

اطلاعات بیشتردرموردآموزش بزرگسالان رابه زبان خودتان دراینجا بخوانید. Pdf, 2.6 MB, opens in new window.